Hukuk Müşavirliği
RSS

Personel Disiplin Soruşturma Rehberi

19/08/2014 09:33:25 - 19/08/2014 09:33:25 - 7262 Takip

KONU : Yükseköğretim Kurumları yönetici, öğretim elemanı ve memurları hakkında yapılacak disiplin soruşturmalarında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi notudur.

Bilindiği üzere; Üniversitemiz yönetici, öğretim elemanı ve memurlarının işlemiş oldukları disiplin suçlarına ilişkin işlemler; 06.11.1981 tarih ve 17506 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 21.08.1982 tarih ve 17789 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde yürütülmektedir. Disiplin soruşturmalarının sıhhati ve ileride çıkacak uyuşmazlıklarda Üniversitemiz adının temsili açısından söz konusu mevzuat hükümlerine uyulması konusunda hem akademik hem de idari personelin gereken dikkat ve özeni göstermesi gerekmektedir. Aksi takdirde gerekli dikkat ve özeni göstermeyen personelin sorumluluğuna gidilecektir.
Aşağıda, anılan Kanun ve Yönetmelik'e göre yürütülmesi gereken disiplin soruşturmaları ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlara ver verilmiştir.
A. GENEL OLARAK:
1) Yönetmelik'te uyarma, kınama, yönetim görevinden ayırma, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, görevinden çekilmiş sayma, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezalarını gerektiren eylemler 4 ilâ 11 inci maddeler arasında sayılmıştır. Böylelikle, karşılaşılabilecek her türlü davranış ve eylemin Yönetmelik'te sınırlı olarak sayılmış olduğu söylenemez. Yönetmelik'te sayılan bu eylemler örnek kabilinden olup sanığın eylemi Yönetmelik'te belirtilmiş olan eylemlere birebir uymuyorsa; sanık hakkında, yaptığı eylemin nitelik ve ağırlık itibariyle benzer olanları ile aynı tür disiplin cezaları verilir (m.12).
2) Soruşturmanın her aşamasında GİZLİLİK esastır. İdare tarafından buna uymayanların, başta Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde sorumluluğuna gidilecektir.
B. DİSİPLİN SORUŞTURMASI SÜRECİ:
1) Disiplin soruşturması yaptırmaya yetkili amir (m.17): 

a) Disiplin suçunu soruşturmaya yetkili amir, sıralı disiplin amirleridir. Üst disiplin amirinin soruşturma açtığı veya açtırdığı disiplin olayında ise; alt disiplin amiri ayrıca soruşturma yapamaz veya yaptıramaz. Daha önce açılmış soruşturma varsa bunlar üst amirin açtığı veya açtırdığı soruşturma dosyası ile birleştirilir.
b) (a) bendinden başka;
• YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANI, üst kuruluşlar ile bütün yükseköğretim kurumlarının; 
• REKTÖR, bütün üniversitenin, 
• DEKAN, bütün fakültenin; 
• ENSTİTÜ veya YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ, bütün enstitü veya yüksekokulun her kademesindeki görevlilerin;
• GENEL SEKRETER VEYA SEKRETERLER de sekreterlik personelinin 
disiplin amiri olup bunlar hakkında resen disiplin soruşturması açabilir veya açtırabilirler.
Üniversite ve bağlı birimlerinin yönetim kurulları aynı zamanda disiplin kurulu olarak görev yaparlar.
Bölüm Başkanı; anabilim, anasanat, bilim veya sanat dalları başkanları görev alanları ile ilgili disiplin soruşturma taleplerini en yakın disiplin amirine yaparlar. Bu talep gecikilmeden uygulanmaya konulur.
Soruşturmaya yetkili amirler, soruşturmayı bizzat yapabilecekleri gibi soruşturmacı tayini suretiyle de yaptırabilirler.
Eğer öğretim elemanlarından soruşturmacı tayin edilmişse, bu kimselerin sanığın akademik unvanına veya daha üst akademik unvana sahip olmaları şarttır. Yöneticiler hakkındaki soruşturmalarda unvan eşitliği veya üstlüğü aranır. Disiplin kurullarında profesörlerle ilgili hususların görüşülmesinde doçent ve yardımcı doçentler, doçentlerle ilgili hususların görüşülmesinde de yardımcı doçentler disiplin kurullarına alınmazlar (2547 sayılı Kanun m.53/a). 
Soruşturmayı açan disiplin amiri, soruşturma onayında kimin hakkında soruşturma açtığını ismen ifade etmeli ve soruşturma konusunu somut olarak belirtmelidir. İsnad edilen suçun Yönetmeliğin hangi maddesi kapsamında değerlendirileceğinin ifade edilmemesi gerekir.
2) Disiplin soruşturmasına; disiplin suçu niteliğindeki eylem ve halleri işleyenler hakkında, bu eylem ve hallerin işlenildiğinin soruşturmaya yetkili amirlerce öğrenildiği tarihten itibaren
a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında 1 AY İÇİNDE disiplin soruşturmasına,
b) Memurluktan çıkarma cezasında 6 AY İÇİNDE disiplin kovuşturmasına,
başlanmak zorundadır. Aksi takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
Disiplin cezasını gerektiren eylem ve hallerin işlendiği tarihten itibaren 2 YIL İÇİNDE disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar (m.19).
3) Ceza kovuşturması ile disiplin soruşturmasının bir arada yürütülmesi (m.20): 
Yönetici, öğretim elemanı, memur veya diğer görevlilerin işlemiş oldukları bir eylem; hem disiplin hukuku hem de ceza hukuku açısından bu kişilerin sorumluluğuna gidilmesini gerektirebilir. Bu durumda söz konusu kişi hakkında ceza kovuşturmasına başlanmış olması, disiplin sorumluluğuna gidilmesine engel olmadığı gibi disiplin kovuşturmasını da geciktirmez. Sanığın Türk Ceza Kanunu'na göre mahkûmiyetine hükmolunması ya da olunmaması, disiplin cezasının uygulanmasına engel olmaz. Aynı şekilde disiplin soruşturması veya sonuçları, ceza soruşturmasını da etkilemeyecektir.
Mahkeme kararları ışığında konunun değerlendirilmesi:
Ancak uygulamada aynı eylem hakkında verilen bazı ceza mahkemesi kararlarının, disiplin cezası verilirken göz önünde bulundurulacağı kabul edilmektedir. Örneğin; ceza yargılaması sonucunda verilen mahkeme kararında suçun sanık tarafından işlenmediği, suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçeleriyle ya da meşru müdafaa, zorda kalma, kanun hükmünün yerine getirilmesi gibi hukuka uygunluk nedenlerinin bulunması nedeniyle BERAAT KARARLARI VERİLMİŞ İSE ilgili hakkında disiplin cezası verilmeyecektir. 
Öte yandan; ceza mahkemesinin bazı kararları, disiplin cezası vermeye yetkili makamların takdir yetkisini ortadan kaldırmamaktadır. Genellikle, "şüpheden sanık yararlanır" ilkesi uyarınca delil yetersizliği sebebiyle verilen beraat kararlarının, kamu davasının düşmesine karar verilmesinin, ceza yargılaması sonunda verilen mahkûmiyet hükmünün ertelenmiş (tecil) olmasının, ilgili hakkında soruşturma izni verilmemiş olması nedeniyle ceza yargılaması yapılamaması durumlarının disiplin makamlarını bağlamayacağı kabul edilmektedir. 
4) Açılan disiplin soruşturması, tutulmasından genel sekreterler veya sekreterlerin sorumlu olduğu bir deftere kaydedilir. Bu defterin sayfa numaraları önceden konulmuş ve sonuna sayfa sayısı kaydedilmiş olmalıdır. Açılan her disiplin soruşturması, bu defterin ayrı sayfasına yazılır. Bu deftere soruşturmanın bütün safhaları işlenir (m.50).
5) Sanığın, disiplin suçundan sonra; 
• görev yaptığı üst kuruluşu değiştirmiş olması,
• Yükseköğretim Kurumu'nu veya statüsünü değiştirmiş olması,
• kurumundan ayrılmış olması
suç sırasında bağlı olduğu yükseköğretim kurumu veya üst kuruluş tarafından disiplin cezasının verilmesine engel olmaz (m.21).
6) Soruşturmanın süresi (m.22): Soruşturma, soruşturmacı tayini suretiyle yapılacaksa, soruşturma kararı gecikmeksizin soruşturmacıya bildirilir. Soruşturma kararını tebliğ alan soruşturmacı, soruşturmayı, 2 ay içinde bitirir. Eğer soruşturma söz konusu 2 aylık süre içerisinde bitirilemiyorsa, soruşturmacı gerekçeli olarak ek süre talebinde bulunur. Ek süre verip vermemek disiplin amirinin inisiyatifindedir. Ek süre verilmesi halinde disiplin amiri, ek süre verildiğini üst disiplin amirine bilgi olarak sunar.
7) Soruşturmanın yapılış şekli (m.23): Soruşturmacı olayı aydınlatmak için, her türlü delilden faydalanabilir; tanık dinleyebilir, keşif yapabilir, bilirkişiye başvurabilir. Soruşturmacının yaptığı işin önemini kavrayarak ve sorumluluğunun bilincinde olarak hareket etmesi soruşturmanın selameti açısından son derece gerekli ve önemlidir.
Her soruşturma işlemi bir tutanakla tespit olunur. Tutanakta işlemin; NEREDE VE NE ZAMAN YAPILDIĞI, İÇERİĞİ, KİMLERİN KATILIMI İLE YAPILDIĞI belirtilir. Ayrıca ifade alınmış ise tutanakta; SORULAR VE CEVAPLAR İLE İFADE SAHİBİNE AİT BİLGİLER, HUZURDA BULUNANLAR belirtilir ve tutanak İFADE SAHİBİ (sanık ya da tanık) ile soruşturmacı veya soruşturma komisyonu tarafından imzalanır.
İfade sırasında tanıklara yemin ettirilir ve yemin şekli de tutanağa yazılır. ANCAK SANIKLARA YEMİN VERDİRİLMEZ; ŞÜPHELİYE YEMİN ETTİRİLMESİ İŞLEMİ HUKUKEN SAKATLAR.
8) Savunma hakkı (m.24): SAVUNMA ALINMADAN DİSİPLİN CEZASI VERİLEMEZ. Hakkında disiplin soruşturması açılan sanığa yüklenilen eylemin neden ibaret olduğu, savunmasını yapacağı tarihten EN AZ YEDİ GÜN ÖNCE YAZILI OLARAK bildirilir. Buradaki 7 günün hesaplanmasında yazının tarihi değil, ilgiliye tebliğin yapıldığı tarih dikkate alınacaktır. Bu yazıda; sanığa belirtilen süre içinde ya da belirtilen gün, saat ve yerde, savunmasını yapmak üzere hazır bulunması istenilir. Tebligat sanığa; elden imza karşılığı yapılabileceği gibi (sanık "Aslını elden aldım." ibaresi ile, aldığı tarihi, adını soyadını yazıp imzasını atacaktır) iadeli taahhütlü posta ile de yapılabilir. Ancak elden tebliğ süre açısından daha avantajlı olacaktır. 
Sanığa yapılacak tebligatta; savunmasını belirtilen sürede ya da belirtilen yer ve tarihte yapmadığı takdirde, savunmadan vazgeçmiş sayılacağı ve diğer delillere dayanılmak suretiyle hakkında gerekli kararın verileceği belirtilir.
MAHKEME KARARLARINDA; SORUŞTURMACI TARAFINDAN SANIĞIN SAVUNMASININ ALINMASININ YETERLİ GÖRÜLMEYİP AYRICA DİSİPLİN CEZASINI VERMEYE YETKİLİ MAKAMLARCA DA SANIĞIN SAVUNMASININ ALINMASI GEREKTİĞİ YÖNÜNDE KANAAT OLUŞTUĞU GÖRÜLMEKTEDİR. BU NEDENLE SANIK HAKKINDA KARAR VERİLMEDEN ÖNCE DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ MAKAMIN DA SANIĞIN SAVUNMASINI ALMASI GEREKMEKTEDİR.
9) Soruşturma sonuçlandığında bir rapor düzenlenir. 
Raporda; soruşturma onayı, soruşturmaya başlama tarihi, soruşturulanın kimliği, soruşturulanın resmi sıfatı, suç konuları, soruşturmanın safhaları, deliller ve alınan savunma özetlenir. 
Her suç maddesi ayrı ayrı tahlil edilerek delillere göre suçun sabit olup olmadığı tartışılır VE uygulanacak disiplin cezası teklif edilir. 
Belgelerin asıl veya suretleri bir dizi pusulası ile rapora eklenerek onay merciine tevdi edilir (m.25).
10) Soruşturma sürecinde alınabilecek tedbir; GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA: Görevden uzaklaştırma; devlet kamu hizmetinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülen üst kuruluşlar ile yükseköğretim kurumu yöneticileri, öğretim elemanları, memurlar ve diğer personel hakkında soruşturmanın herhangi bir safhasında alınabilen ihtiyati bir tedbirdir (m.26).
a) Yetkili makam (m.27): Atamaya yetkili amirler ile inceleme veya soruşturma ile görevli Yükseköğretim Disiplin Kurulu Üyeleri görevden uzaklaştırmaya yetkilidir. Bütün görevden uzaklaştırma kararları atamaya yetkili amire ve Yükseköğretim Kurulu'na bildirilir.
b) Görevden uzaklaştıran yetkilinin sorumluluğu (m.28): Görevinden uzaklaştırılanlar hakkındaki soruşturmaya, GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMAYI İZLEYEN 10 İŞ GÜNÜ İÇİNDE BAŞLANMASI ŞARTTIR.
Bu süre içinde soruşturmaya başlamayan ve bu işlemi keyfi olarak veya garaz ya da kini dolayısı ile yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan yetkililerin; hukuki, mali ve cezai sorumluluğuna gidilir.
c) Görevden uzaklaştırılanların hak ve yükümlülüğü (m.29): Görevden uzaklaştırılanlara; uzaklaştırıldıkları süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Ayrıca kanunların öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya da devam ederler.
Görevinden uzaklaştırılanlar hakkında göreve tekrar başlatılmalarının zorunlu olduğu hallerden biri gerçekleşirse (m.31), söz konusu kişilerin kesilmiş olan üçte bir aylıkları kendilerine ödenir. Bundan başka görevden uzakta geçirdikleri süre; derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin dereceye yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak ve akademik yükselme için gerekli bekleme süresinden sayılmak suretiyle değerlendirilir.
d) Tedbirin kaldırılması (m.30): Soruşturma sonunda, üniversite öğretim mesleğinden veya kamu görevinden çıkarma cezası önerilme dışında; görevden uzaklaştırma tedbiri, atamaya yetkili amirler ile inceleme veya soruşturma ile görevli Yükseköğretim Disiplin Kurulu Üyeleri'nce; Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyelerince uzaklaştırılanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca derhal kaldırılır.
Görevden uzaklaştırma tedbirini kaldırmayan görevli hakkında görevden uzaklaştıran yetkilinin sorumluluğu hakkındaki hüküm (m.28) uygulanır.
e) Göreve tekrar başlatılmanın zorunlu olduğu haller (m.31): Hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alınmış olmakla birlikte; 
• soruşturma sonunda yetkili makam veya mercilerce hakkında üniversite öğretim mesleğinden veya kamu görevinden çıkarılmadan başka bir disiplin cezası verilenler, 
• ceza kararından evvel haklarındaki disiplin kovuşturması af ile kaldırılanlar 
bu kararların kesinleşmesi üzerine ya da tedbirin üç ay sürmesi halinde derhal göreve iade edilirler.
f) Amirin takdiri (m.32): Eğer soruşturmaya konu olan eylemler, hizmetin devamına engel değilse; görevden uzaklaştırma tedbiri tedbirin kaldırılması usulüne uyularak (m.30) her zaman kaldırılabilir.
C. DİSİPLİN CEZASININ VERİLMESİ:
1) Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar (m.33):

• Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından,
• Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası görevlinin bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amirler tarafından, 
• Eğer kademe ilerlemesinin durdurulması cezası dekanlar için ise, bu ceza disiplin amirinin teklifi üzerine Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile,
• Görevinden çekilmiş sayma ve yönetim görevinden ayırma cezaları, Disiplin Kurulu kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amirler tarafından, 
• Eğer görevinden çekilmiş sayma ve yönetim görevinden ayırma cezaları dekanlar için ise, bu cezalar disiplin amirinin teklifi üzerine Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile,
• Üniversite öğretim mesleğinden veya kamu görevinden çıkarma cezası disiplin amirlerinin bu yoldaki isteği üzerine, Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile verilir.
2) Raportörlük (m.38): Kurullarda raportörlük görevi, başkanın görevlendireceği üye tarafından yürütülür. Raportör, havale edilecek dosyanın incelenmesini en geç 5 gün içinde tamamlar.
3) Görüşme usulü (m.39): Kurulda, raportörün açıklamaları dinlendikten sonra işin görüşülmesine geçilir. Kurul gerek görürse soruşturmacıları da dinleyebilir.
Fakat soruşturmayı yürüten kişi ya da kişiler hiç bir şekilde disiplin kuruluna katılarak oy kullanamaz. Nitekim disiplin kurulu kararlarının sağlıklı ve objektif olması; kararı veren kurul üyelerinin, olayı objektif değerlendirebilmeleriyle mümkün olduğundan yargı kararlarında; SORUŞTURMACININ DİSİPLİN KURULUNA KATILARAK OY KULLANMASININ, BU DİSİPLİN KURULU TARAFINDAN VERİLEN DİSİPLİN CEZASINI HUKUKEN SAKATLAYACAĞI BELİRTİLMİŞTİR.
4) Toplantı nisabı (m.37): Yükseköğretim Genel Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu olarak görev yapar. Yüksek Disiplin Kurulu olarak Yükseköğretim Genel Kurulu'nun toplantı nisabı, 14 kişi, Yürütme Kurulu'nun toplantı nisabı 6 kişidir. Diğer disiplin kurullarında toplantı nisabı kurul üye tam sayısının yarıdan fazlasıdır.
5) Oylama (m.40): Disiplin kurullarında her üye oyunu kabul veya red yoluyla vermekle görevlidir. Çekimser oy kullanılamaz. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
Oylamada en son oyu Başkan kullanır. Oyların eşitliği halinde, başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Karar özeti üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.
6) Karar (m.41): DİSİPLİN KURULU VE YÜKSEK DİSİPLİN KURULU'NUN AYRI BİR CEZA BELİRLEME YETKİSİ YOKTUR, CEZAYI KABUL VEYA REDDEDERLER. Red halinde atamaya yetkili amirler başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler.
7) Karar süresi (m.42): 
• Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına, soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren en geç 15 gün içinde karar vermek zorundadırlar. 
• Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir.
• Üniversite öğretim mesleğinden veya kamu görevinden çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, Yüksek Disiplin Kuruluna tevdiinden itibaren azami altı ay içinde bu kurulca, karara bağlanır.
8) Yüksek Disiplin Kurulu'nun karar usulü (m.43): Yüksek Disiplin Kurulu kendisine intikal eden dosyaların incelenmesinde, gerekli gördüğü takdirde, ilgilinin sicil dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya naip tayin etmek suretiyle dinletmeye, mahallinde keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.
Hakkında üniversite öğretim mesleğinden veya memurluktan çıkarma cezası istenenler, sicil dosyası hariç, soruşturma evrakını inceleme, tanık dinletme, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptirler.
9) Kararların yazılması (m.44): Kararlar, verdikleri tarihten itibaren en geç 15 gün içinde, raportörler tarafından, gerekçeli olarak ve oybirliği veya çoğunlukla verildiği belirtilerek yazılır. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Karşı görüşte olanlar, nedenlerini yazılı olarak belirtir ve imzalarlar.
10) Kararların ilgiliye tebliği (m.45): 
• Ceza vermeye yetkili amirler tarafından verilen disiplin cezaları bu amirlerce; 
• Disiplin kurullarınca verilen cezalar bu kurulların Başkanlıklarınca 
kararların imzalarının tamamlanmasını izleyen en çok on gün içinde ilgililere tebliğ olunur.
Eğer cezalar, ceza vermeye yetkili amirler tarafından disiplin kurulu kararlarına dayanılarak verilmiş ise; bu kararlar da eklenir. 
DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARDA, KARARA KARŞI BAŞVURULABİLECEK KANUN YOLLARININ USUL VE SÜRESİNİN GÖSTERİLMESİ ANAYASAL BİR ZORUNLULUKTUR.
11) Disiplin cezaları, VERİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN HÜKÜM İFADE EDER VE DERHAL UYGULANIR (m.46/1). Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır (m.46/2 c.1).
12) Verilen disiplin cezalarının bildirilmesi (m.46/2 c.2):
• Verilen disiplin cezaları sıralı sicil amirine,
• Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezası bütün üniversite rektörlüklerine,
• Kamu görevinden çıkarma cezası ise ayrıca Devlet Personel Dairesi'ne bildirilir. 
13) Disiplin cezalarına karşı itiraz yolu (m.47): Disiplin amirleri veya disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı itiraz bir üst disiplin amirine veya disiplin kurullarına yapılabilir. 
14) İtirazda süre ve yapılacak işlemler (m.48): Disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren, 7 gün içinde itiraz edilebilir. Bu 7 günlük süre hak düşürücü bir süre olup, bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir. İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin, kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde kararlarını vermek zorundadırlar.
Disiplin cezasına süresi içinde itiraz edilmesi halinde; itiraz mercileri kararı gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler. 
İtiraz var ise, itiraz mercilerinin cezayı aynen kabul, iptal ve hafifletme gibi çok geniş yetkilerinin olduğuna ANCAK CEZAYI AĞIRLAŞTIRMA GİBİ BİR YETKİLERİNİN BULUNMADIĞINA ve İTİRAZ HALİNDE KARAR YETKİSİNİN İTİRAZ MERCİLERİNDE OLDUĞUNA dikkat etmek gerekmektedir. 
KALDIRILAN CEZALAR SİCİLDEN SİLİNİR.
15) Disiplin cezalarına karşı idari yargı yolu: Disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı itiraz etmeden de 60 gün içinde idari yargı yoluna başvurulabilir. 
Eğer disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına itiraz edilirse; bir üst disiplin amiri veya disiplin kurulunca alınan ve ilgilinin aleyhine sonuçlanan kararlara karşı da idari yargı yoluna başvurulabilir.
İlgili hakkında verilen disiplin cezalarına karşı, kararın kendisine tebliğ edilmesini izleyen günden itibaren 60 gün içinde idare mahkemelerinde dava açabilir.
Dava sonucunda verilecek kararın etkisi:
Disiplin cezasına karşı açılan davanın, red kararı ile sonuçlanması durumunda; yeni bir hukuki durum ortaya çıkmaz. Bu karar ile idarenin verdiği disiplin cezasının hukukiliği mahkeme tarafından da teyit edilmiş olur. Dolayısıyla davanın reddedilmesi halinde idare tarafından başkaca bir işlem tesis edilmesine gerek yoktur. 
Dava sonunda davanın kabul edilmesi (disiplin cezasının iptaline karar verilmesi) halinde, işlem tesis edildiği andan itibaren geriye etkili şekilde ortadan kalkar. Bunun üzerine, disiplin cezasına ilişkin olarak ilgilinin sicilinde yer alan kayıtlar çıkarılır; disiplin cezasının ilgili bakımından doğurduğu diğer sonuçlar da kaldırılır (Örneğin; aylıktan kesme cezasında kesilen aylık ilgiliye ödenir, yapılmayan kademe ilerlemesi yapılır.).
16) Aynı eylem veya davranışın tekrarlanması hali: Disiplin cezası verilmesine sebep olan eylem veya davranışın cezaların sicilden silinmesine ilişkin sürede tekrarlanması halinde; sanığa bir derece ağır ceza verilir. 
Aynı ağırlıktaki disiplin cezasını gerektiren eylem ve davranışlarda bulunulması hali: Eğer daha sonraki eylem ya da davranışlar, disiplin cezasına konu olan ilk eylem veya davranışla aynı derecede cezayı gerektiren fakat farklı eylem ve davranışlardan kaynaklanıyorsa; verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir (m.15).
17) Disiplin cezası verilirken yetkili amir ya da kurullarca, Yönetmeliğin İyi Halin Değerlendirilmesi yan başlıklı 16 ncı maddesi göz önünde bulundurulmalıdır. Bu çerçevede sanığın; geçmiş hizmetleri sırasında çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alıp almadığı göz önüne alınmalıdır. Bu durumda olan yönetici ve öğretim elemanları ile memurlar ve diğer personel için verilecek cezalarda BİR DERECE HAFİF OLAN CEZA UYGULANABİLİR.
Bu değerlendirme sonucunda verilebilecek bir alt cezadan kasıt; sıra olarak bir alt maddede yer alan cezanın verilmesidir. Bu cezayı da vermeye yine asıl cezayı vermeye yetkili makam yetkilidir. 
18) Disiplin cezası kararı verilirken dikkat edilmesi gereken hususlar:
• Disiplin soruşturmasına konu eylemin, sanık tarafından işlendiği kesin olarak kanıtlanamıyorsa, sanık hakkında disiplin cezası verilemez. Şüpheden sanık yararlanır.
• Disiplin cezası verilirken ceza ile eylemin ağırlığının birbiri ile orantılı olmasına dikkat edilmelidir. Bu Anayasal bir ilke olan ölçülülük ilkesinin bir gereğidir.
• Eğer sanık tarafından gerçekleştirilen eylem birden fazla cezayı gerektiriyorsa, sanığa bu cezalardan en ağırı verilir.
• Eğer sanık tarafından gerçekleştirilen eylem karşı taraftan (başka bir öğrenci, idari personel ya da akademik personel) kendisine yapılan haksız bir eylem neticesinde meydana gelmişse; sanığa verilecek disiplin cezasında haksız tahrik göz önüne alınacaktır.
D. DİSİPLİN CEZALARININ SİCİLDEN SİLİNMESİ (m.49):
Disiplin cezaları sicile işlenir. Üniversite öğretim mesleğinden veya kamu görevinden çıkarma cezaları dışındaki disiplin cezaları, aşağıda belirtilen süreler geçtikten sonra sicilden silinebilir.
Disiplin cezası almış olan kişiler; 
• uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 yıl, 
• diğer cezaların uygulanmasından 10 yıl sonra 
atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının sicil dosyalarından silinmesini isteyebilirler.
Disiplin cezası almış olan kişilerin, anılan süreler içerisindeki davranışları, bu taleplerini haklı kılacak nitelikte görülürse, almış oldukları disiplin cezalarının sicilden silinmesine karar verilir ve bu karar sicil dosyalarına işlenir.
Ancak kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının sicilden silinebilmesi için karar verilmeden önce ayrıca disiplin kurulunun mütalâasının alınması gerekmektedir.

KLU

Facebook Twitter Google Plus

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.