Hukuk Müşavirliği
RSS

Öğrenci Disiplin Soruşturma Rehberi

18/08/2014 16:41:32 - 18/08/2014 16:41:32 - 20669 Takip

 

KONU                        : 18/08/2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin Üniversitemiz öğrenci disiplin soruşturmalarında uygulanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi notudur.

                                                                                                                                            

 

Bilindiği üzere; 13/01/1985 tarih ve 18634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği (Eski Yönetmelik), 18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği (Yeni Yönetmelik) ile yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır (Yeni Yönetmelik madde 30). Üniversitemiz öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarına ilişkin işlemler, 18/08/2012 tarihinden itibaren Yeni Yönetmelik çerçevesinde yürütülecektir (Yeni Yönetmelik madde 31). Yeni Yönetmelik hükümleri; hem 18/08/2012 tarihinden sonra işlenen eylemler hakkında yürütülen disiplin soruşturmaları hem de soruşturmasına 18/08/2012 tarihinden önce başlanmış ancak 18/08/2012 tarihi itibariyle henüz tamamlanmamış bulunan disiplin soruşturmaları hakkında uygulanacaktır (Yeni Yönetmelik geçici madde 1).

Disiplin soruşturmalarının sıhhati ve ileride çıkacak uyuşmazlıklarda Üniversitemiz adının temsili açısından Yeni Yönetmelik hükümlerine uyulması konusunda hem akademik hem de idari personel gereken dikkat ve özeni göstermelidir. Aksi takdirde bu özen ve dikkati göstermeyen personelin hem ceza hem de disiplin sorumluluğuna gidilecektir.

Aşağıda, Yeni Yönetmeliğe göre yürütülmesi gereken disiplin soruşturmalarında dikkat edilmesi gereken hususlara ver verilmiştir. Öncelikle Yeni Yönetmelikte düzenlenen disiplin cezalarının tespitinde dikkat edilmesi gerekli hususlara değinilmiş, sonra sırasıyla disiplin soruşturmasının açıklanmaya ihtiyaç duyulan aşamaları hakkında bilgi verilmiştir.

 

A) YENİ YÖNETMELİKTE DÜZENLENEN DİSİPLİN CEZALARI:

1) Eski Yönetmelikteki disiplin suçları; uyarma, kınama, Yükseköğretim Kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma, Yükseköğretim Kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma ve Yükseköğretim Kurumundan çıkarma olmak üzere toplam beş adetti. Yeni Yönetmelik ile Yükseköğretim Kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma cezası ikiye ayrıldı ve Yükseköğretim Kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezası ile Yükseköğretim Kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezası olarak düzenlendi. Böylelikle Yeni Yönetmelik ile altı adet disiplin cezası öngörülmüştür.

Yeni Yönetmelik ile disiplin cezası gerektiren eylemler daha belirgin hale getirilmiş, muğlak ifadeler kullanmaktan kaçınılmıştır.

 

2) Eski Yönetmelikte 11 inci madde ile düzenlenen öngörülmemiş disiplin suçları için kabul edilen; “Öğrencinin eylem veya davranışı Yönetmelikte belirtilmiş olan hareketlere birebir uymuyorsa; öğrenciler hakkında yaptıkları eylem ve davranışların nitelik ve ağırlık itibariyle benzer olanları ile aynı tür disiplin cezaları verilir” kuralının Yeni Yönetmelikte yalnızca uyarma ve kınama cezası verilmesini gerektiren eylemlere uygulanacağı kabul edilmiş; bunun dışındakilerde bu uygulama imkânı kaldırılmıştır.

Buna göre; uyarma ve kınama cezası verilmesini gerektiren eylemlere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir. Uyarma ve kınama cezaları gerektiren eylemler açısından kıyas uygulanabilir.

Ancak Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma ve çıkarma cezasını gerektiren disiplin suçları hakkında kıyas yasaktır (Yeni Yönetmelik madde 10).

 

3) Kopya hakkındaki yeni düzenleme:

a) Eski Yönetmelikte; Yükseköğretim Kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemleri düzenleyen 9 uncu maddenin (m) bendinde yer alan “Sınavlarda kopya yapmak veya yaptırmak veya bunlara teşebbüs etmek” eylemi Yeni Yönetmelik ile ikiye ayrılmıştır.

Buna göre; Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek” kınama cezasını gerektiren bir eylem olarak öngörülmekte (Yeni Yönetmelik madde:5/d) iken “Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek” Yükseköğretim Kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren bir eylem olarak düzenlenmektedir (Yeni Yönetmelik madde:7/e).

Burada uygulama açısından, öğrencinin kopya çekmesi ile kopya çekmeye teşebbüs etmesi hallerinin ayrımının tespitinde eldeki bulgu ve belgelerin dikkatle incelenmesi gerekmektedir.

b) Eski Yönetmelikte; Yükseköğretim Kurumundan çıkarma cezasını gerektiren eylemleri düzenleyen 10 uncu maddenin (j) bendinde yer alan “Sınavlarda tehditle kopya yapmak, kopya yapan öğrencilerin dershaneden çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek” eylemi Yeni Yönetmelikte Yükseköğretim Kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren bir eylem olarak düzenlenmiştir (Yeni Yönetmelik madde:8/d).

 

4) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun ile ilgili yeni düzenleme:

Eski Yönetmelikte; Yükseköğretim Kurumundan çıkarma cezasını gerektiren eylemleri düzenleyen 10 uncu maddenin (h) bendinde yer alan “6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun"a muhalefet ederek, ateşli silahlarla, mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri taşımak, yükseköğretim kurumları içinde bulundurmak veya bu suçlardan mahkum olmak” eylemi Yeni Yönetmelikte Yönetmelik ile ikiye ayrılmıştır.

Buna göre; “Yükseköğretim kurumlarında 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna aykırı olarak ateşli silahlarla mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri taşımak ve bulundurmak” Yükseköğretim Kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren bir eylem olarak öngörülmekte (Yeni Yönetmelik madde:8/f) iken “6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna aykırı olarak ateşli silahlarla, mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddelerikullanmak” Yükseköğretim Kurumundan çıkarma cezasını gerektiren bir eylem olarak düzenlenmektedir (Yeni Yönetmelik madde:9/c).

 

B) DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇMAYA YETKİLİ AMİR;

a)                 Fakülte öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı dekan,

b)                 Enstitü öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı enstitü müdürü,

c)                  Yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı müdür,

ç) Konservatuvar öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı konservatuvar müdürü,

d) Müşterek alan veya mekanlarda toplu öğrenci eylemleri ile ilgili olarak rektördür (Yeni Yönetmelik madde 12/1).

               Soruşturma yaptırmaya yetkili amirler, soruşturmayı bizzat yapabileceği gibi soruşturmacı veya soruşturmacılar tayini suretiyle de yaptırabilirler (Yeni Yönetmelik madde 12/2).

 

 

C) DİSİPLİN SORUŞTURULMASINDA SÜRE:

1) Disiplin soruşturmasına olayın öğrenilmesinden itibaren derhal başlanmak zorundadır (Yeni Yönetmelik madde 13/1- cümle 1).

Disiplin suçu niteliğindeki eylemleri işleyen öğrenciler hakkında, bu eylemlerin işlendiğinin soruşturma açmaya yetkili amirlerce öğrenildiği tarihten itibaren;

a) Uyarma, kınama, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalarında 1 ay içinde,

b) Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma ile yükseköğretim kurumundan çıkarma cezalarında 3 ay içinde, disiplin soruşturmasına başlanmak zorundadır. Aksi halde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar (Yeni Yönetmelik madde 13/2).

Disiplin soruşturması, onay tarihinden itibaren 15 gün içinde sonuçlandırılmalıdır. Eğer bu süre içinde soruşturma bitirilemezse, soruşturma açmaya yetkili disiplin amirinden gerekçeli olarak ek süre talebinde bulunulabilir. Soruşturma amirinin uygun bulması halinde soruşturma süresi uzatılabilir (Yeni Yönetmelik madde 13/1).

Disiplin soruşturmasına konu olay –uygulamada sıklıkla karşılaşıldığı üzere- kopya olayı ise; kopya olayının en az iki gözetmence bir tutanakla saptanıp tutanağın altının imzalanması ve –varsa- kopyaya konu bulguların tutanağa eklenmesi gerekir. Yine sıklıkla rastlanan vücudunun bir bölümüne yazılan kopya olaylarında, elde somut bir belgenin olması açısından, bu kısmın fotokopisinin çekilmesi ya da fotoğrafının çekilmesi yoluna da gidilerek tutanağa bunlar da eklenmelidir. Bu tutanak bir dilekçe ekinde ilgili birime sunulmalıdır.

 

2) Disiplin cezasını gerektiren eylemlerin işlendiği tarihten itibaren, 2 yıl içinde disiplin cezası verilmesi zorunludur. Aksi halde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar (Yeni Yönetmelik madde 13/3-cümle 1).

Ancak, disiplin amir veya kurulunun, bir adli yargı hükmüne ihtiyaç duyduğu hallerde; zamanaşımı süresi adli yargı hükmünün kesinleştiği günden itibaren başlar. Yetkili disiplin amir veya kurulu, bir adli yargı hükmüne ihtiyaç duyduğunu alacağı bir karar ile tespit eder (Yeni Yönetmelik madde 13/3-cümle 2 ve 3).

            Anlaşılacağı üzere; 2 zamanaşımı süresi bulunmaktadır. İlki disiplin soruşturmasına başlanmak için belirlenmiş süredir ve öğrenmeden itibaren başlar; ikincisi ise ceza vermek için belirlenmiş süredir ve eylemin işlenmesinden itibaren başlar.

 

 

 

D) DİSİPLİN SORUŞTURMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

1) Soruşturmanın her aşamasında gizlilik esastır (Yeni Yönetmelik madde 14/1).

2) Soruşturmacı olayı aydınlatmak için, her türlü delilden faydalanabilir; tanık dinleyebilir, keşif yapabilir, bilirkişiye başvurabilir (Yeni Yönetmelik madde 14/2-cümle 1).

Soruşturmacının yaptığı işin önemini kavrayarak buna göre hareket etmesi ve sorumluluğunun bilincinde olarak hareket etmesi soruşturmanın güvenilirliği açısından son derece gerekli ve önemlidir.

Her soruşturma işlemi bir tutanakla tespit olunur. Tutanakta işlemin; nerede ve ne zaman yapıldığı, işlemin mahiyeti, kimlerin katılımı ile yapıldığı belirtilir. Ayrıca ifade alınmış ise tutanakta;  sorular ve cevaplar ile ifade sahibine ait hüviyet, adres ve diğer açıklayıcı bilgiler, huzurda bulunanlar belirtilir ve tutanak ifade sahibi (şüpheli ya da tanık) ile soruşturma komisyonu tarafından imzalanır. İfade sırasında tanıklara ve bilirkişi tayini durumunda bilirkişiye yemin ettirilir ve yemin şekli de tutanağa yazılır (Yeni Yönetmelik madde 14/2-cümle 2, 3 ve 4).Ancak şüphelilere yemin verdirilmez.

Yükseköğretim kurumlarının personeli, soruşturmacıların istedikleri her türlü bilgi, dosya ve başka belgeleri hiçbir gecikmeye mahal bırakmaksızın vermeye ve istenecek yardımları yerine getirmeye mecburdurlar (Yeni Yönetmelik madde 14/3).

Soruşturma, soruşturmacı tarafından; hakkında soruşturma açılan kişi ve eylemlerle sınırlı olmak üzere soruşturmayı yürütülerek tamamlanır. Eğer soruşturma esnasında soruşturulan eylemin dışında başka disiplin suçlarının işlendiği veya aynı suç kapsamında başka kişilerin soruşturmaya dahil edilmesi gerektiği tespit edilirse; soruşturmacı, durumu yetkili makama bildirir (Yeni Yönetmelik madde 14/4).

Öğrencinin, disiplin suçunu işledikten sonra yükseköğretim kurumu içinde yer değiştirmesi veya yükseköğretim kurumunu değiştirmiş bulunması veya yükseköğretim kurumundan her ne sebeple olursa olsun ayrılmış olması, soruşturma açılmasına, devamına ve gerekli kararların alınmasına engel teşkil etmez  (Yeni Yönetmelik madde 14/5).

 

E) SAVUNMA HAKKI:

1) Hakkında disiplin soruşturması açılan öğrenciye yüklenilen suçun neden ibaret olduğu, savunmasını yapacağı tarihten en az 7 gün önce yazılı olarak bildirilir. Buradaki 7 günün hesaplanmasında yazının tarihi değil, tebliğin yapıldığı tarih dikkate alınacaktır. Bu yazıda; öğrenciden belirtilen gün, saat ve yerde, savunmasını yapmak üzere hazır bulunması istenilir. Savunma yapmak üzere gelen kişinin savunmasını yazılı olarak sunmayı talep etmesi halinde kendisine 3 günden az olmamak üzere süre verilebilir. Yazılı savunma sunulduktan sonra soruşturmacı öğrenciye ek sorular yöneltebilir.

Öğrenciye yapılacak tebligatta; çağrıya özürsüz olduğu halde uymadığı veya özrünü zamanında bildirmediği takdirde, savunmadan vazgeçmiş sayılacağı ve diğer delillere dayanılmak suretiyle hakkında gerekli kararın verileceği kaydolunur.

Geçerli bir özür bildiren veya mücbir sebep dolayısıyla davete uymadığı anlaşılan öğrenciye yeniden uygun bir süre verilir. Tutuklu öğrencilere savunmasını yazılı olarak gönderebilecekleri bildirilir. Soruşturma yürütülürken öğrencinin kendini gereği gibi savunmasına imkan verilmesine dikkat edilir (Yeni Yönetmelik madde 15).

 

2) Disiplin soruşturmasına konu eylem veya davranışın öğrenci tarafından işlendiği kesin olarak kanıtlanamıyorsa, öğrenci hakkında disiplin cezası verilemez.

 

3) Verilen disiplin cezası eylem veya davranışla orantılı olmalıdır.

 

4) Eğer öğrencinin tarafından yapılan eylem veya davranış birden fazla cezayı gerektiriyorsa öğrenciye bu cezalardan en ağırı verilir.

 

5) Eğer öğrenci tarafından gerçekleştirilen eylem veya davranış karşı taraftan (başka bir öğrenci, idari personel ya da akademik personel) kendisine yapılan haksız bir eylem neticesinde meydana gelmişse, bu durumda haksız tahrik sebebiyle öğrenciye disiplin cezası verilmez (Örneğin, arkadaşı tarafından darp edilen bir öğrencinin bu hareket sebebiyle arkadaşına küfür etmesi halinde; küfür eden öğrenciye disiplin cezası verilmeyecektir).

 

F) SORUŞTURMA RAPORU:

1) Soruşturma sonuçlandığında bir rapor düzenlenir.

Raporda; soruşturma onayı, soruşturmaya başlama tarihi, soruşturulanın kimliği, isnad edilen suç konuları, soruşturmanın safhaları, deliller ve alınan savunma özetlenir. İsnad edilen suçun sabit olup olmadığı tartışılır ve gerekli disiplin cezası teklif edilir. Soruşturma ile ilgili belgelerin asıl veya suretleri bir dizi pusulasına bağlanır ve rapora eklenerek soruşturmayı açan mercie tevdi edilir (Yeni Yönetmelik madde 16).

Disiplin soruşturmasına ait dosyalar dizi pusulasıyla birlikte teslim edilir ve alınır. Dizi pusulasının altında teslim edenin ve teslim alanın imzaları bulunur (Yeni Yönetmelik madde 28).

2) Aynı olay için öğrenci hakkında disiplin soruşturması yanında ceza soruşturmasının açılması da söz konusu ise; öğrenci hakkında ceza kovuşturmasının başlamış olması, disiplin soruşturmasını geciktirmez. Öğrenci hakkında ceza kovuşturması açılmış olması, kanuna göre mahkûm olması veya olmaması disiplin cezasının verilmesine engel teşkil etmez (Yeni Yönetmelik madde 17).

 

G) SORUŞTURMANIN SONUÇLANDIRILMASI (Yeni Yönetmelik madde 18):

1) Ceza verme yetkisi:

a) Uyarma, kınama ve yükseköğretim kurumlarından bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezaları verme yetkisi doğrudan doğruya ilgili fakülte dekanı, enstitü, konservatuvar, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürüne,

b) Müşterek mekanlarda işlenen disiplin suçlarından dolayı uyarma, kınama ve yükseköğretim kurumlarından bir aya kadar uzaklaştırma cezası verme yetkisi rektöre aittir.

c) Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma cezası ile yükseköğretim kurumundan çıkarma cezaları, yetkili disiplin kurulunca verilir.

Fakülte, enstitü, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokulunca yürütülen soruşturmalarda bu birimlerin yönetim kurulları, rektörlük tarafından yürütülen soruşturmalarda ise üniversite yönetim kurulu disiplin kurulu görevini yerine getirir.

Soruşturma dosyasını inceleyen rektör, dekan, müdür veya disiplin kurulu, gerekli görürse noksan saydığı belirli soruşturma işlemlerinin tamamlanmasını aynı soruşturmacıdan veya disiplin kurulunun bir üyesinden isteyebilir.

 

2) Disiplin cezası vermeye yetkili olan amirler, soruşturma raporunda önerilen cezayı kabul edip etmemekte yetkili olduğu gibi gerekçelendirmek şartıyla başka bir disiplin cezası da verebilir (Yeni Yönetmelik madde 21/1).

Soruşturmacı disiplin kurulu üyesi ise; soruşturmasını yürüttüğü dosyanın toplantılarına hiç bir şekilde katılamaz ve oy kullanamaz (Yeni Yönetmelik madde 21/3).

 

3) Disiplin cezası vermeye yetkili olan amirler;

a) Uyarma, kınama, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalarına, soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren en geç on gün içinde,

b) Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma ile yükseköğretim kurumundan çıkarma cezalarını gerektiren durumlarda, dosya derhal Disiplin Kuruluna havale edilir veDisiplin Kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde karar vermek zorundadır (Yeni Yönetmelik madde 22).

 

4) Disiplin cezası verilirken yetkili amir ya da kurullarca, Yeni Yönetmeliğin Disiplin Cezası Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar yan başlıklı 23 üncü maddesi göz önünde bulundurulmalıdır. Bu çerçevede özellikle; disiplin suçunu oluşturan eylemlerin ağırlığı, soruşturulan öğrencinin daha önce bir disiplin cezası alıp almadığı, soruşturulan öğrencinin davranış, tavır ve hareketleri, işlediği fiil ve yaptığı hareket dolayısıyla pişman olup olmadığı değerlendirilmelidir.

Bu değerlendirme sonucunda verilebilecek bir alt cezadan kasıt; sıra olarak bir alt maddede yer alan cezanın verilmesidir. Bu cezayı da vermeye yine asıl cezayı vermeye yetkili makam yetkilidir.

 

5) Disiplin cezası verilmesine sebep olan bir eylemin öğrencilik süresince tekrarlanması halinde; öğrenciye bir derece ağır ceza verilir. Ancak, disiplin suçunun tekerrürü halinde yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası verilemez (Yeni Yönetmelik madde 11).

 

6) Verilen disiplin kararlarında, disiplin cezasının hangi tarihten itibaren uygulanacağı açıkça belirtilmedikçe, disiplin cezaları verildikleri tarihten itibaren uygulanır (Yeni Yönetmelik madde 25).

Uygulamada görülmüştür ki verilen bir yarıyıl süreyle uzaklaştırma disiplin cezalarında süre; “ceza başlangıç tarihi gösterilmeksizin yalnızca 2009/2010 bahar yarıyılı sonuna kadar” ya da “22/02/2010 tarihinden 2009/2010 bahar yarıyılı sonuna kadar” olarak belirtilmiştir. Üniversitemiz akademik takviminde 1 yarıyıl 14 hafta olarak belirlenmiştir. yarıyıl hesaplamalarında bu süre dikkate alınmalıdır. Ya da -takdir karar verecek merciide olmak üzere- disiplin cezalarının uygulanma tarihinin ertelenmesine gidilerek bir sonraki dönemin tamamında ceza uygulanacak şekilde tarih belirlenebilir.

 

7) Disiplin soruşturması sonunda verilen disiplin cezası, soruşturma açmaya yetkili amir tarafından:

a) Hakkında disiplin soruşturması yapılan öğrenciye,

b) Öğrenciye burs veya kredi veren kuruluşa ve yükseköğretim kurumuna,

c) Üniversiteden çıkarma cezası verildiği takdirde, (a) ve (b)’de sayılanlara ek olarak;

·    Bütün yükseköğretim kurumlarına,

·    Yükseköğrenim Kuruluna,

·    ÖSYM’ye,

·    Emniyet makamlarına ve

·    Ilgili askerlik şubelerine bildirilir (Yeni Yönetmelik madde 24).

 

8) Disiplin cezası verilmesine ilişkin kararda karara karşı başvurulabilecek kanun yollarının gösterilmesi zorunludur.

 

9) Disiplin cezalarına karşı başvuru yolları (Yeni Yönetmelik madde 26):

a) Uyarma, kınama, bir haftadan 1 aya kadar veya bir yarıyıl ya da iki yarıyıl için yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma ve yükseköğretim kurumundan çıkarma cezalarına karşı 15 gün içinde üniversite yönetim kuruluna itiraz edilebilir.

b) İtiraz var ise, üniversite yönetim kurulu, itirazı inceleyerek, konuyu 15 gün içinde kesin karara bağlar. Bu durumda üniversite yönetim kurulu verilen cezayı aynen kabul veya reddeder; bunlar dışında başka bir ceza verilmesine karar verme yetkisinin olmadığına dikkat etmek gerekmektedir.

Üniversite yönetim kurulunun red kararı vermesi halinde, dosya disiplin cezasını veren mercie geri gönderilir. Yetkili mercii red gerekçesini göz önünde bulundurarak, itiraz konusu disiplin suçu hakkında yeniden karar verir.

Disiplin cezalarına karşı itiraz hakkı kullanılmadan idari yargı yoluna başvurulabilir.

İlgili hakkında verilen disiplin cezalarına karşı, kararın kendisine tebliğ edilmesini izleyen günden itibaren 60 gün içinde idare mahkemelerinde dava açabilir.

 

10) Tebligat (Yeni Yönetmelik madde 27/1):

Disiplin soruşturması dolayısıyla her türlü tebligat;

a) İmza karşılığı elden teslim (Evrakın elden verilmesi halinde de imzalı belge soruşturma dosyasında saklanır -Yeni Yönetmelik madde 29/2-) veya

b) Öğrencinin yükseköğretim kurumuna bildirdiği adrese yazılı olarak veya

c) Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye elektronik yolla tebligat yapılır.

d) Eğer yukarıda belirtilen yollarla tebliğ mümkün olmazsa; tebliğ varakası ilgili yükseköğretim kurumunda ilân edilmek suretiyle tebligat tamamlanmış sayılır.

Yukarıda anılan tebliğ şekli saklı kalmak kaydıyla; kişilerle olan yazışmalardaki diğer hususlarda 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır (Yeni Yönetmelik madde 29/1).

 

11) Adres bildirme (Yeni Yönetmelik madde 27/2):

Yükseköğretim kurumuna kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bu değişikliği mensubu bulundukları kurumlara kaydettirmemiş bulunan veya yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrenciler, yükseköğretim kurumunda mevcut adreslerine tebligatın yapılmış olması halinde, kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

KLU

Facebook Twitter Google Plus

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.