Hukuk Müşavirliği
RSS

Personel Disiplin Soruşturması Yazışma

19/08/2014 09:55:34 - 19/08/2014 09:55:34 - 16638 Takip

                                 

logoyeni

 

T.C.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

……………………………….

                                

 

               DİSİPLİN SORUŞTURMASI EMRİ (Soruşturmacı tayin edilecek ise)

Sayı     :                                                                                                                                                                                                                                                                                            Tarih:…./…./…

Konu  : Disiplin Soruşturması                                                                                                                                                 KIRKLARELİ                                                                                                                                                                               

                                

                                            

Sayın (Soruşturmacı),(adı, soyadı)

            …………….. (görevi veya ünvanı)

 

(varsa şikayette bulunanın adı, soyadı)…… …..nın …../…./…..tarihli dilekçesi ile …….(suç konusu olay), işlediği ileri sürülen (şüphelinin adı soyadı)………. ……hakkında, Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği gereğince disiplin soruşturması yapmak üzere soruşturmacı olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız..

Gerekli soruşturmayı yaparak, düzenleyeceğiniz soruşturma dosyası ile (3) nüsha soruşturma raporunu süresi içinde (makamımıza) teslim etmenizi rica ederim.

 

                                                                                                                                                                                                       …………………

                                                                                                                                                    Rektör/Dekan/Yüksekokul Müdürü

 

 

 

 

 

Eki: Şikayet dilekçesi(fiile maruz kalan kişinin fiili bildiren dilekçesi)

 

(Not: Birden fazla soruşturmacı görevlendirilmesi halinde bu yazı hepsine ayrı ayrı yazılır.)

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

                                                         TUTANAK

                              (Soruşturmacının veya Komisyonun yapacağı işlerle ilgili)

 

 

Rektörlük/Dekanlık Makamı’nın ……tarih ve …….. sayılı soruşturma emrine dayanarak …………. tarihinde …………. odasında toplanıldı ve soruşturma emrinde adı geçen sanık ………………hakkındaki disiplin soruşturması başlatıldı.

Soruşturma süresince yazı işlerini yürütmek üzere ……. oğlu/kızı …… ’den olma …… yılı ……doğumlu ……. yeminli katip olarak görevlendirildi ve duyduklarını bildiklerini kimseye söylemeyeceğine dair yemin ettirildi. (Not: Katip görevlendirmek isteğe bağlıdır)

Yapılan bu oturum ile hakkında disiplin soruşturması açılan sanığa savunma yapmak üzere davetiye gönderilmesine, konu hakkında bilgisi olan tanıkların ve şikayetçinin çağırılarak ifadelerinin alınmasına, sanığın daha önce herhangi bir disiplin cezası alıp almadığının ve sicilinin olumlu olup olmadığının Personel Daire Başkanlığı’ndan sorulmasına ve işbu tutanağın düzenlenmesine karar verildi…./…../…..

 

Soruşturmacı (veya Komisyon)                                                                                 Yeminli Katip (varsa)           

        

                    İmza                                                                                                                                                  İmza

 

 

logoyeni

 

T.C.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

……..………………..

 

                                

 

Sayı     :                                                                                                                               Tarih:…./…./…                Konu  : Disiplin Soruşturması                                                                                  

İFADEYE ÇAĞRI YAZISI(şikayetçi için)

 

 

                                                                      

                                                                                                                         Sayın;……………

                                                                                                                         ……………………

 

Rektörlük/Dekanlık Makamı’nın ….tarih ve ……sayılı yazısı ile ……………olayı ile ilgili olarak ………………………….hakkında Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanları ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre disiplin soruşturması açılmış olup, bu soruşturmayı yürütmekle görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Olayla ilgili olarak ifade vermek üzere  …/…/…günü, saat…da ,………da hazır bulunmanız gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                                                                                                                    ………………..

                                                                                                                                                                                                                                               Soruşturmacı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   TEBLİĞ TUTANAĞI

                                             (MEMUR VASITASIYLA YAPILACAK TEBLİGATLAR İÇİN)

 

                                                                      

 

            Ekli zarfta bulunan ……..nın …/…/…. Tarih ve ….sayılı …………yazısı…/…/…. tarihinde tebliğ edilmiştir.

 

TEBLİĞ EDEN                                                                                                                              TEBELLÜĞ EDEN

Adı Soyadı                                                                                                                                              Adı Soyadı

İmzası                                                                                                                                                              İmzası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞİKAYETÇİ İFADE TUTANAĞI

 

 

İFADENİN ALINDIĞI YER               :

İFADENİN ALINDIĞI TARİH                       :

ADI SOYADI                                     :

BABA ADI/ANA ADI                                   :

DOĞUM YERİ/TARİHİ                     :

NÜFUS KAYIT BİLGİLERİ              :

İKAMETGAH ADRESİ                    :

İŞ ADRESİ                                        :

 

“......................................................................................”  iddiası ile hakkında disiplin soruşturması açılan   ...........................................’e yöneltilen isnatlar, bu konuda  şikayetçi sıfatıyla bilgisine başvurulma gereği görülen, yukarıda açık kimliği ve adresi yazılı .....................................’e anlatıldı. Konu ile ilgili olarak iddia ve şikayetlerini şikayetçi sıfatıyla anlatması istendi.

Şikayetçi “..................................(İFADENİN ALINDIĞI YER)”de ......................  tarihinde alınan ifadesinde;

“...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................” dedi.

İlave edeceği başka bir şey olup olmadığı soruldu. “Yoktur” dedi. Tutanak kendisine okundu.

Yazılanların söylediklerinin aynısı olduğunu beyan üzerine tutanak birlikte imzalandı......./....../….

 

 

 

SORUŞTURMACI                                                                             KATİP                                                                                    ŞİKAYETÇİ

……………………                                                          ……………………                    .………………..                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logoyeni

 

T.C.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

……..………………..

 

                                

Sayı     :                                                                                                                                Tarih:…./…./…                  Konu  : Disiplin Soruşturması                                                                                  

 

 

 

                                            SAVUNMA İSTEM YAZISI

 

 

Sayın (ilgili),………………

Görevi………………….

İlgi: … makamının … gün ve … sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile ………….... (fiil)’ini işlediğiniz iddiası ile ………….… tarihinde hakkınızda disiplin soruşturması başlatılmıştır.

İlgi yazı ile soruşturmacı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 24. maddesi uyarınca savunma hakkınız bulunmaktadır.

Olayla ilgili olarak savunmanızı yapmak üzere …….… günü saat ………..…’da ………… yerde hazır bulunmanız (verilen süre 7 günden az olmamalıdır); belirtilen tarihte savunmanızı yapmamanız halinde, savunma hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınız ve hakkınızda mevcut delillere göre soruşturma raporu düzenleneceği hususu önemle bildirilir.

 

………………..

Soruşturmacı

 

(Bu yazı elden imza karşılığı verilmeli veya iadeli taahhütlü posta ile gönderilmelidir)

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

  SAVUNMA TUTANAĞI(sanıklar için)

 

SORUŞTURMACI                                                : (soruşturmacının adı,soyadı, görevi)

SAVUNMA YAPAN                                                      :

Adı Soyadı                                                                                                                :

Kimlik bilgileri                                                              :

Görevi                                                                                                      : halen Üniversitemizde (görevi)………………. olarak çalışmaktadır.

İkametgah Adresi                                                    : ………………………

SORUŞTURMA KONUSU                       : (Disiplin soruşturmasının konusu olan ve disiplin suçu oluşturan fiilin ayrıntılı açıklaması)

SAVUNMA TARİHİ VE YERİ    : … gün, saat …’de, … yerde

SAVUNMAYI YAZAN                              : Yeminli Katip (adı-soyadı, görevi)

YEMİNİN ŞEKLİ                       : Katip’e usulü dairesinde yemini ettirildi.

İlgiliye yemin ettirilmedi.

 

SAVUNMA                                                                         :

Soru 1                                                                                           : Disiplin soruşturmasının konusu olan ve disiplin suçu oluşturan eylem ilgiliye anlatıldı. Disiplin soruşturması konusu olayla ilgili olarak bildiklerini anlatması istendi.

Cevap 1                                                                                     :

Soru 2                                                                                          :

Cevap 2                                                                                      :

 

Olayla ilgili başka bir söyleyeceği olup olmadığı soruldu.

Başka bir söyleyeceğim yoktur dedi. Okundu, imzası alındı. (Tarih)

 

 

...............                         ...             .........................                                              ........................

Sanık                                                                     Yeminli Katip                                                     Soruşturmacı

 

 

logoyeni

 

T.C.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

……..………………..

 

                                

Sayı     :                                                                                                                            Tarih:…./…./… Konu : Disiplin Soruşturması                                                                        

 

 

 

TANIK İFADE İSTEM YAZISI

 

         

 

Sayın (tanık)…………………

İlgi    : … makamının … gün ve … sayılı yazısı

 

      İlgi yazı ile, (ilgili) …………. hakkında (fiil) ……………’ini işlediği iddiası ile, …….. tarihinde, disiplin soruşturması başlatılmıştır. İlgi yazı ile soruşturmacı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Olayla ilgili olarak ifade vermek üzere ………… günü(verilecek süre 7 günden az olmamalıdır) saat ……..…’da …………….… yerde hazır bulunmanız gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                        ………………..

Soruşturmacı

TANIK İFADE TUTANAĞI

 

SORUŞTURMACI                                              : (soruşturmacının adı,soyadı, görevi)…….

İFADE VEREN                                                         : Tanık……………..

Kimlik Bilgileri                                                            :……………..

Görevi                                                                                                     :………………..

İkametgah Adresi                                                   : …………………….

İFADE KONUSU                                                   : (Üniversitemiz ...’da …..olarak görevli (ilgili)…………’nin işlediği iddia edilen, disiplin soruşturmasının konusu olan ve disiplin suçu oluşturan fiil nedeniyle tanık ifadesinin alınması)

İFADE TARİHİ VE YERİ                   : … gün, saat …’de, … yerde

İFADEYİ YAZAN                                              : Yeminli Katip (adı-soyadı, görevi)……..

YEMİNİN ŞEKLİ                                                   : Katip … ve ifade veren tanık ...’a usulü dairesinde yemin ettirildi. “Bildiğimi dosdoğru söyleyeceğime namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim” demesi üzerine ifadesine geçildi.

İFADE                                                                                                  :

Soru 1                                                                                          : Üniversitemiz ... da …..olarak görevli (ilgili)…………’nin işlediği iddia edilen, disiplin soruşturmasının konusu olan ve disiplin suçu oluşturan eylem tanığa anlatıldı. Disiplin soruşturması konusu olayla ilgili olarak bildiklerini anlatması istendi.

Cevap 1                                                                                    :

Soru 2                                                                                          :

Cevap 2                                                                                :

 

Olayla ilgili başka bir söyleyeceği olup olmadığı soruldu.

Başka bir söyleyeceğim yoktur dedi. Okundu, imzası alındı. (Tarih)

 

...........                    .......                  ........................                                                ........................

Tanık                                                             Yeminli Katip                                                         Soruşturmacı

 

                                                                                                                                        

logoyeni

 

T.C.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

……..………………..

 

                                

Sayı     :                                                                                                                            Tarih:…./…./… Konu : Disiplin Soruşturması                                                                         

 

 

 

            SİCİL ÖZETİ VE BELGE İSTEME

 

 

TC

… ÜNİVERSİTESİ

                                      PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI’NA

 

İlgi: … makamının … gün ve … sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile Üniversitemiz ………….’da ……………....olarak görevli (ilgili) ……………..hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır. İlgi yazı ile soruşturmacı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Soruşturma kapsamında (ilgili)’nin sicil özetinin ve daha önce herhangi bir disiplin cezası alıp almadığının ivedilikle gönderilmesini;

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.                                                                                

                                                                                                    ………………..

 Soruşturmacı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logoyeni

 

T.C.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

……..………………..

 

                                

Sayı     :                                                                                                                               Tarih:…./…./… Konu            : Disiplin Soruşturması                                                                                  

 

 

 

                                               EK SÜRE İSTEM YAZISI

 

 

T.C

………ÜNİVERSİTESİ

……………………..’NA

 

  İlgi: … gün ve … sayılı yazınız.

 

İlgi yazı ile (ilgili) ……………….. hakkında …………….…tarihinde, makamınızca disiplin soruşturması başlatılmıştır.

İlgi yazı ile soruşturmacı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. (Ek süre talebinin gerekçesi, sözgelimi soruşturmanın arzettiği özellik ve güçlük; araya giren tatil vs.) nedeniyle soruşturmanın yasal süresi içinde bitirilmesi mümkün gözükmemektedir. Soruşturmanın tamamlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç bulunduğundan …/…/… tarihinden itibaren …….gün ek süre verilmesini tensip ve emirlerinize

Saygılarımla arz ederim.

 

………………..

  Soruşturmacı

 

 

logoyeni

 

T.C.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

……..………………..

 

                                

Sayı     :                                                                                                                               Tarih:…./…./… Konu            : Disiplin Soruşturması                                                                                  

 

 

                                                    EK SÜRE ONAY VE BİLDİRİM YAZISI

 

                                                                                                                                                                                                                    ……………………………..’NA

 

İlgi:…../…./…. Tarih ve ….sayılı ek süre isteme yazısı

 

                                     İlgi yazı gereğince, Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 22. maddesi gereğince soruşturmanın tamamlanabilmesi için …/…/…..tarihinden itibaren …gün ek süre verilmesi uygun görülmüştür.

            Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

           

                                                                                                                                                                                                                      ………………………

                                                                                                                                                                                                     Dekan/Müdür(Disiplin amiri)

 

 

DAĞITIM:

Bilgi:                                                                                     Gereği:

Rektörlük Makamına/……                                                   …………. ……………..

Dekanlığı’na/…Müdürlüğü’ne                                              (Soruşturmacı)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        SORUŞTURMA RAPORU

 

 

SORUŞTURMACI                                                                                                                                        : (soruşturmacının adı, soyadı, görevi)

SORUŞTURMA EMRİ                                                             : … makamının … gün ve …sayılı yazısı.

HAKKINDA SORUŞTURMA YAPILAN          :………

İlgiliye Ait Kimlik Bilgileri                                                  : ………

Görevi ve Resmi Sıfatı                                                                 : ………

Sicil No                                                                                                                : ………

SORUŞTURMA KONUSU                                                           : (-ilgili-……………’nin işlediği iddia edilen disiplin soruşturmasının konusu olan ve disiplin suçu oluşturan eylemin ayrıntılı açıklaması)

SORUŞTURMAYA BAŞLAMATARİHİ           : ………

SORUŞTURMANIN SAFHALARI                               : (soruşturma süreci, soruşturma kapsamında yapılan işlemler madde madde yazılır) ……….

DELİLLER                                                                                                  : Soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgeler (sanığın savunması, tanığın ifadesi vb.) ……….

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ……….

SONUÇ ve TEKLİF                                                                          : (Bu bölümde yapılan değerlendirme ışığında olayın suç teşkil edip etmediği ve suçun hukuki yönden karşılığı olan yönetmelik maddeleri, tekerrür ve indirimin hangi nedenle uygulanacağı yada uygulanmayacağı, sanık hakkında teklif açık ve somut olarak belirtilir.)……….

Teklifimizdir.

Arz ederim. (Tarih)………………..

                                                                                                                  Soruşturmacı

 

 

 

 

 

                             SORUŞTURMA DOSYASININ TESLİMİ

 

 

 

… MAKAMI’NA

İlgi: … gün ve … sayılı yazınız.

 

İlgi yazı ile (ilgili) ………….. hakkında ……………….olayı ile ilgili olarak…. … tarihinde, makamınızca disiplin soruşturması başlatılmıştır.

İlgi yazı ile soruşturmacı olarak görevlendirilmiş bulunduğum disiplin soruşturması neticesinde hazırlanan soruşturma raporu ve soruşturma dosyası dizi pusulası ile birlikte ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim. (tarih)

 

 

 

………………..

                                                                                                                                                                                                                       Soruşturmacı

 

 

 

 

 

 

Ekler:

1-Soruşturma Dosyası(…sayfa)

2-Dizi Pusulası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         SORUŞTURMA DOSYASI DİZİ PUSULASI

 

 

1. Disiplin suçu işlendiğini bildiren dilekçe

2. Disiplin amirinin … gün ve … sayılı soruşturma emri ve soruşturmacı tayin yazısı.

3. Ek süre istem yazısı

4. Disiplin amirinin ek süre talebine ilişkin yazısı

5. Soruşturmacının … tarihli “ilgili” ye savunma istem yazısı

6. Soruşturmacının ... tarihli “tanık” ifade istem yazısı

7. Soruşturmacının Personel Daire Başkanlığından ... tarihli “Sicil Özeti ve Belge” istem yazısı

8. … tarihli bilirkişi incelemesi yaptırılmasına ilişkin istem yazısı

9. … tarihli, … tarihinde … yerde keşif yapılacağı ve keşif sırasında hazır bulunması istenen kişilere gönderilen yazı suretleri

10. (ilgili)’nin ... tarihli savunma tutanağı

11. (Tanık)’ın ... tarihli ifade tutanağı

12. Personel Daire Başkanlığı’nın … gün ve … sayılı sicil özeti ekli yazısı

13. Bilirkişi raporu

14. Keşif tutanağı

15. Soruşturma raporu

 

 

TESLİM EDEN                                           TESLİM ALAN                                            TESLİM TARİHİ

            ………………………………..                     ……….………….                         ……………………

           Soruşturmacı                                                   Disiplin Amiri           

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logoyeni

 

T.C.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

……..………………..

 

                                

Sayı     :                                                                                                                                   Tarih:…./…./… Konu            : Disiplin Soruşturması                                                                                  

 

 

 

 

 

                                               SAVUNMA İSTEME YAZISI

                (Savunmayı ceza vermeye yetkili amir veya disiplin kurulu ister)

                                                       

 

Sayın (ilgili),………………

Görevi………………….

 

 

Hakkınızda açılan disiplin soruşturması sonucunda düzenlenen dosyada ...................................

......................................(3) suretiyle Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin ........................(4) maddesinde gösterilen “.......................................................(5)” disiplin suçunu işlediğiniz iddia edilmektedir

Bu konudaki yazılı savunmanızı Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 24. maddesi gereğince işbu savunma isteme yazısını aldığınız tarihten itibaren 7 gün içinde tarafıma iletmenizi, bu süre içinde savunma vermediğiniz takdirde savunma yapmaktan vazgeçmiş sayılarak mevcut delillere göre karar verileceğinin bilinmesini rica ederim.

 

                                                                                                                                             Disiplin Amiri/Disiplin Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logoyeni

 

T.C.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

……..………………..

 

                                

Sayı     :                                                                                                                                   Tarih:…./…./… Konu            : Disiplin Soruşturması                                                          sonucu                        

 

 

 

                                                           Sayın ..................................................

                                                             .......................................................

 

 

               Hakkınızda açılan disiplin soruşturması sonunda düzenlenen dosyanın incelenmesinden“..........................................................................” (1)suretiyle  Yükseköğ            retim Kurumları Yönetici, Öğ   retim Elemanı ve Memurları Disiplin                                           Yönetmeliğ            inin......../.......(2)maddesinde yazılı“........................................................”(3)disiplin suçunu işledi            ğiniz anlaşıldığından “.......................”(4) cezası ile cezalandırılmanız gerekmekte ise de; daha önce disiplin cezası almadığınız ve sicilinizin de olumlu olduğ    u dikkate alınarak anılan Yönetmeliğ            in 16. maddesi uyarınca iyi haliniz değ      erlendirilerek bir derece hafif nitelikteki“.................................”(5) cezası ile cezalandırılmanız uygun görülmüştür.

 

           Bundan sonra disiplin hükümlerine titizlikle uymanızı, aksi halde hakkınızda yine sözü edilen Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılaca        ğını bilginizi rica ederim.

                                                                                                                         

                                                                                                                                                                  …………(6)

 

 

 

NOT: Bu cezaya karşı tebli    ğ tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde idari itiraz yoluyla ..............’e ve/veya 60 gün içerisinde idari yargı yoluna başvurabilirsiniz.

 

 

DAĞITIM :

*..................................’ne

*..................................’ne

*..................................’ne

*..................................’ne

 

 

 

AÇIKLAMALAR:

1- Soruşturma sonunda gerçekleştiğ              i anlaşılan ve suç olarak kabul edilen fiil yazılacaktır.

2- Suç olarak kabul edilen fiilin Yönetmeli   ğin hangi maddesine ve bu maddenin hangi fıkrasına uyduğ u yazılacaktır.

3-Suç oluşturan fiilin uyduğ             u Yönetmelik maddesi metni yazılacaktır.

4- Suç olarak kabul edilen fiilin gerektirdi     ği disiplin cezası yazılacaktır.

5- Suç olarak kabul edilen fiilin gerektirdi     ği disiplin cezasının bir derece hafifi olan ceza yazılacaktır.

6- Soruşturma sonunda cezayı veren yetkilinin isim ve unvanı yazılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

logoyeni

 

T.C.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

……..………………..

 

                                

Sayı     :                                                                                                                                   Tarih:…./…./… Konu            : Disiplin Soruşturması                                                          sonucu                        

 

 

 

 

 

 

                                                            Sayın ..........................................

                                                                ................................................

 

                 Hakkınızda açılan disiplin soruşturması sonunda düzenlenen dosyanın incelenmesinden“..........................”(1)suretiyle Yüksekö     ğretim Kurumları Yönetici, Öğ          retim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğ         inin......./......(2)maddesinde yazılı “.................”(3) disiplin suçunu işlediğ  iniz anlaşıldığından “.......................”(4) cezası ile cezalandırılmanız uygun görülmüştür.

 

                Bundan sonra disiplin hükümlerine titizlikle uymanızı, aksi halde hakkınızda yine sözü edilen Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacağına bilginizi rica ederim.

                                                                                                                                                    

                                                                                                                     ………………..(5)

 

 

 

NOT: Bu cezaya karara tebliğ           tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde idari itiraz yoluyla .............’e ve/veya 60gün içerisinde idari yargı yoluna başvurabilirsiniz.

 

 

 

 

DAĞITIM :

*..................................’ne

*..................................’ne

*..................................’ne

*..................................’ne

 

 

AÇIKLAMALAR:

1- Soruşturma sonunda gerçekleştiğ              i anlaşılan ve suç olarak kabul edilen fiil yazılacaktır.

2- Suç olarak kabul edilen fiilin Yönetmeliğ in hangi maddesine ve bu maddenin hangi fıkrasına uydu     ğu yazılacaktır.

3-Suç oluşturan fiilin uyduğ             u Yönetmelik maddesi metni yazılacaktır.

4- Suç olarak kabul edilen fiilin gerektirdi     ği disiplin cezası yazılacaktır.

5- Soruşturma sonunda cezayı veren yetkilinin isim ve unvanı yazılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

logoyeni

 

T.C.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

……..………………..

 

                                

Sayı     :                                                                                                                                   Tarih:…./…./… Konu            : Disiplin Soruşturması                                                          sonucu                        

 

 

 

 

                                                       Sayın ......................................

                                                       .............................................

 

            Hakkınızda açılan disiplin soruşturması sonunda düzenlenen dosya ................(1) Disiplin Kurulunda görüşülmüş  olup, bu kurulun .....................(2) gün ve .....................(3) sayılı bir örneğ     i ekli kararıyla“..............................................................................................”(4)

suretiyle Yükseköğ     retim Kurumları Yönetici, Öğ            retim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğ            inin....../......(5)maddesinde yazılı“.......................................................................”(6)

disiplin suçunu işlediğ            iniz anlaşıldığından “.......................”(7) cezası ile cezalandırılmanız gerekmekte ise de; daha önce disiplin cezası almadığınız ve sicilinizin de olumlu olduğ           u dikkate alınarak anılan Yönetmeliğ            in 16. maddesi uyarınca iyi haliniz değ         erlendirilerek bir derece hafif nitelikteki “.......................................”(8) cezası ile cezalandırılmanıza karar verilmiş  ve bu karar tarafımdan da uygun görülmüştür.

 

           Bundan sonra disiplin hükümlerine titizlikle uymanızı, aksi halde hakkınızda yine sözü edilen Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacağına bilginizi rica ederim.

 

                                                                                                           ...............................                                                                                                                             

                                                                                                         ................................(9)  

 

 

 

 

NOT: Bu cezaya karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde idari itiraz yoluyla...............’e ve/veya 60 gün içerisinde idari yargı yoluna başvurabilirsiniz.

 

 

EK      : 1 adet Disiplin Kurulu kararı örneğ            i.

 

DAĞITIM :

*..................................’ne

*..................................’ne

*..................................’ne

 

AÇIKLAMALAR:

1- Duruma göre “Üniversitemiz”, “Fakültemiz”, “Enstitümüz” veya “Yüksekokulumuz” yazılacaktır.

2-3 Disiplin Kurulu kararının tarih ve sayısı yazılacaktır.

4- Soruşturma sonunda gerçekleştiğ              i anlaşılan ve suç olarak kabul edilen fiil yazılacaktır.

5- Suç olarak kabul edilen fiilin Yönetmeliğ in hangi maddesine ve bu maddenin hangi fıkrasına uyduğ   u yazılacaktır.

6-Suç oluşturan fiilin uyduğ             u Yönetmelik maddesi metni yazılacaktır.

7- Suç olarak kabul edilen fiilin gerektirdiğ   i disiplin cezası yazılacaktır.

8- Suç olarak kabul edilen fiilin gerektirdiğ   i disiplin cezasının bir derece hafifi olan ceza yazılacaktır.

9- Soruşturma sonunda cezayı veren yetkilinin isim ve unvanı yazılacaktır.

 

 

 

 

logoyeni

 

T.C.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

……..………………..

 

                                

Sayı     :                                                                                                                                   Tarih:…./…./… Konu            : Disiplin Soruşturması                                                          sonucu                        

 

 

 

 

                                                          Sayın ..........................................

                                                              ...............................................

 

 

            Hakkınızda açılan disiplin soruşturması sonunda düzenlenen dosya ........................(1) Disiplin Kurulunda görüşülmüş  olup, bu kurulun .....................(2) gün ve .....................(3) sayılı bir örneğ     i ekli kararıyla “……......................................................................................”(4)

suretiyle Yükseköğ     retim Kurumları Yönetici, Öğ            retim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeli       ğinin ......../...... (5) maddesinde yazılı “.................................................................”(6)

disiplin suçunu işlediğ            iniz anlaşıldığından “.......................”(7) cezası ile cezalandırılmanıza karar verilmiş  ve bu karar tarafımdan da uygun görülmüştür.

 

           Bundan sonra disiplin hükümlerine titizlikle uymanızı, aksi halde hakkınızda yine sözü edilen Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacağına bilginizi rica ederim.

 

                                                                                                         ..............................................

                                                                                                         .......................................(8)

 

 

 

NOT: Bu cezaya karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde idari itiraz yoluyla .........................’e ve/veya 60 gün içerisinde idari yargı yoluna başvurabilirsiniz.

 

EK      : 1 adet Disiplin Kurulu kararı örneğ            i.

 

 

DAĞITIM :

*..................................’ne

*..................................’ne

*..................................’ne

 

AÇIKLAMALAR:

1- Duruma göre “Üniversitemiz”, “Fakültemiz”, “Enstitümüz” veya “Yüksekokulumuz” yazılacaktır.

2-3- Disiplin Kurulu kararının tarih ve sayısı yazılacaktır.

4- Soruşturma sonunda gerçekleştiğ              i anlaşılan ve suç olarak kabul edilen fiil yazılacaktır.

5- Suç olarak kabul edilen fiilin Yönetmeli   ğin hangi maddesine ve bu maddenin hangi fıkrasına uyduğ u yazılacaktır.

6-Suç oluşturan fiilin uyduğ             u Yönetmelik maddesi metni yazılacaktır.

7- Suç olarak kabul edilen fiilin gerektirdiğ   i disiplin cezası yazılacaktır.

8- Soruşturma sonunda cezayı veren yetkilinin isim ve unvanı yazılacaktır.

 

 

 

 

 

 

logoyeni

 

T.C.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

……..………………..

 

                                

Sayı     :                                                                                                                                   Tarih:…./…./… Konu            : Disiplin Soruşturması                                                          sonucu                        

 

 

 

 

 

                                                        Sayın ...........................................

                                                          ...............................................

 

 

            Hakkınızda açılan disiplin soruşturması sonunda düzenlenen dosyanın incelenmesinden“........................”(1)suretiyle Yükseköğ     retim Kurumları Yönetici, Öğ            retim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğ         inin....../......... (2) maddesinde yazılı “.............................................................”(3)disiplin suçunu işledi   ğiniz anlaşıldığından “.......................”(4) cezası ile cezalandırılmanız gerekmekte ise de; daha önce işlediğ       iniz disiplin suçları ve aldığınız disiplin cezaları ile sicil durumunuz dikkate alınarak anılan Yönetmeliğ       in 15. maddesi uyarınca bir derece ağır nitelikteki “.......................................”(5) cezası ile cezalandırılmanız uygun görülmüştür.

 

            Bundan sonra disiplin hükümlerine titizlikle uymanızı, aksi halde hakkınızda yine sözü edilen Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacağına bilginizi rica ederim.

 

                                                                                                     ................................................

                                                                                                     ...........................................(6)

 

 

NOT: Bu cezaya karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde idari itiraz yoluyla ...................’e ve/veya 60 gün içerisinde idari yargı yoluna başvurabilirsiniz.

 

 

DAĞITIM :

*..................................’ne

*..................................’ne

*..................................’ne

*..................................’ne

 

 

AÇIKLAMALAR:

1- Soruşturma sonunda gerçekleştiğ              i anlaşılan ve suç olarak kabul edilen fiil yazılacaktır.

2- Suç olarak kabul edilen fiilin Yönetmeliğ in hangi maddesine ve bu maddenin hangi fıkrasına uyduğ   u yazılacaktır.

3-Suç oluşturan fiilin uydu               ğu Yönetmelik maddesi metni yazılacaktır.

4- Suç olarak kabul edilen fiilin gerektirdiğ   i disiplin cezası yazılacaktır.

5- Suç olarak kabul edilen fiilin gerektirdi     ği disiplin cezasından bir derece a   ğır olan ceza yazılacaktır.

6- Soruşturma sonunda cezayı veren yetkilinin isim ve unvanı yazılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

logoyeni

 

T.C.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

……..………………..

 

                                 

Sayı     :                                                                                                                                   Tarih:…./…./… Konu            : Disiplin Soruşturması                                                          sonucu                        

 

 

 

                                                      Sayın .........................................

                                                       ..............................................

 

            Hakkınızda açılan disiplin soruşturması sonunda düzenlenen dosya ................(1) Disiplin Kurulunda görüşülmüş  olup, bu kurulun .....................(2) gün ve .....................(3) sayılı bir örneğ     i ekli kararıyla “....................................................................”(4) suretiyle Yüksekö            ğretim Kurumları Yönetici, Öğ          retim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğ  inin ......../.......(5) maddesinde yazılı “............................................................................”(6)disiplin suçunu          işledi   ğiniz anlaşıldığından “.......................”(7) cezası ile cezalandırılmanız gerekmekte ise de; daha önce işlediğ       iniz disiplin suçları ve aldığınız disiplin cezaları ile sicil durumunuz dikkate alınarak anılan Yönetmeliğ  in 15. maddesi uyarınca bir derece ağır nitelikteki “.......................................”(8) cezası ile cezalandırılmanıza karar verilmiş  ve bu karar tarafımdan da uygun görülmüştür.

 

           Bundan sonra disiplin hükümlerine titizlikle uymanızı, aksi halde hakkınızda yine sözü edilen Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacağına bilginizi rica ederim.

 

                                                                                                        ...........................................

                                                                                                    ...........................................(9)

 

 

NOT: Bu cezaya karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde idari itiraz yoluyla .........................’e ve/veya 60gün içerisinde idari yargı yoluna başvurabilirsiniz.

 

 

EK      : 1 adet Disiplin Kurulu kararı örneğ            i.

 

DAĞITIM :

*..................................’ne

*..................................’ne

*..................................’ne

 

 

AÇIKLAMALAR:

1-  Duruma göre “Üniversitemiz”, “Fakültemiz”, “Enstitümüz” veya “Yüksekokulumuz” yazılacaktır.

2-3- Disiplin Kurulu kararının tarih ve sayısı yazılacaktır.

4- Soru şurma sonunda gerçekleştiğ               i anlaşılan ve suç olarak kabul edilen fiil yazılacaktır.

5- Suç olarak kabul edilen fiilin Yönetmeli   ğin hangi maddesine ve bu maddenin hangi fıkrasına uyduğ u yazılacaktır.

6-Suç oluşturan fiilin uyduğ             u Yönetmelik maddesi metni yazılacaktır.

7- Suç olarak kabul edilen fiilin gerektirdi     i disiplin cezası yazılacaktır.

8- Suç olarak kabul edilen fiilin gerektirdi     ği disiplin cezasından bir derece ağır olan ceza yazlacaktır.

9- Soruşturma sonunda cezayı veren yetkilinin isim ve unvanı yazılacaktır.

 

 

 

 

 

 

logoyeni

 

T.C.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

……..………………..

 

                                

Sayı     :                                                                                                                                   Tarih:…./…./… Konu            : Disiplin Soruşturması                                                          sonucu                        

 

 

 

                                                      Sayın .........................................

                                                       ..............................................

 

           Hakkınızda açılan disiplin soruşturması sonunda düzenlenen dosyanın incelenmesinden“..................................................”(1)suretiyle Yükseköğ  retim Kurumları Yönetici, Öğ            retim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğ  inin 5 inci maddesinin ........ (2) yazılı “..............................................................................................”(3) disiplin suçunu       işlediğ        iniz anlaşıldığından “UYARMA” cezası ile cezalandırılmanız gerekmekte ise de; daha önce disiplin cezası almadığınız ve sicilinizin de olumlu olduğ  u dikkate alınarak anılan Yönetmeliğ            in 16. maddesi uyarınca iyi haliniz değ         erlendirilmiş  ve disiplin cezası niteliğ         inde olmamak üzere yazılı olarak uyarılmanız uygun görülmüştür.

 

           Bundan sonra disiplin hükümlerine titizlikle uymanızı, aksi halde hakkınızda yine sözü edilen Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacağına bilginizi rica ederim.

 

 

                                                                                                       ................................................

                                                                                                       ...........................................(4)

 

 

DAĞITIM :

*..................................’ne

*..................................’ne

*..................................’ne

*..................................’ne

 

 

AÇIKLAMALAR:

1- Soruşturma sonunda gerçekleştiğ              i anlaşılan ve suç olarak kabul edilen fiil yazılacaktır.

2- Suç olarak kabul edilen fiilin Yönetmeliğ in 5. maddesinin hangi fıkrasına uydu          ğu yazılacaktır.

3-Suç oluşturan fiilin uyduğ             u Yönetmelik maddesi metni yazılacaktır.

4- Soruşturma sonucunu tebliğ        eden yetkilinin isim ve unvanı yazılacaktır.

KLU

Facebook Twitter Google Plus

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.