Hukuk Müşavirliği
RSS

Öğrenci Disiplin Soruşturması Yazışma

19/08/2014 09:53:15 - 19/08/2014 09:53:15 - 5537 Takip

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

KOPYA TUTANAĞI

 

 

 

 

 

………………………..Fakültesi … kat, … nolu sınıfta ……………tarihinde saat……….’da başlatılan ………… dersi ……..sınavı sırasında ………..sırada oturan ……………………..numaralı öğrenci……………………’nın sıra altındaki kitaptan yararlanarak kopya yaptığı(veya yapmaya teşebbüs ettiği) saat ……’de tespit edilerek öğrencinin yararlandığı kitap ve cevap kağıdına el konulmuş, yapılan incelemede açık olan sayfanın sınavda soru sorulan konuya ait bilgileri içerdiği, cevap kağıdındaki “….” İfadesinin kitabın aynı sayfasının ….satırındaki ifadenin aynısı olduğu görülmüştür. Öğrencinin yoklama listesine imza atması sağlanmış ve öğrenci sınıftan çıkarılarak işbu tutanak tutulmuştur.

 

 

Tutanağın tutulduğu:

Tarih               :

Saat                 :

Yer                  : ………………………..Fakültesi .. kat, … nolu sınıf

 

 

 

Ekler:

-Öğrenci cevap kağıdı(2 sayfa)

-Kopya aracı(bir adet kitap)

 

 

                       

                        Gözetmen                   Gözetmen                   Gözetmen

                           (imza)                          (imza)                         (imza)

 

 

 

 

 

 

 

 

     KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ………FAKÜLTESİ DEKANLIĞI’NA

 

 

 

……………...günü, saat…..’de ………….yerde yapılan ………….sınavında, …….numaralı…………isimli öğrencinin ……………..suretiyle kopya çektiği tespit edilmiş ve hakkında tutanak düzenlenmiştir.Buna ilişkin tutanak ve kopya evrakı ektedir.

Bilgilerinize arz ederiz.(tarih)

 

 

Gözetmen                   Gözetmen                   Gözetmen

   (imza)                          (imza)                         (imza)

Ekler:

-1 adet kopya aracı(kitap vs.)

-1 adet öğrenci cevap kağıdı

 

 

logoyeni

 

T.C.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

…….. Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

 

                                

 

 

 

Sayı     :                                                                                                               Tarih:…./…./… Konu     : Disiplin Soruşturması                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                

 

 

 

Sayın;  ………………………

                                                                ………………………öğretim görevlisi

                                        

 

 Fakültemiz/Yüksekokulumuz……….Bölümü….nolu öğrencisi……………’ın hakkında …/…/…. tarihinde ………….fiil ve hallerinden dolayı Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca disiplin soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

 

            Söz konusu soruşturmayı yürütmek üzere soruşturma komisyonu üyesi/soruşturma komisyonu başkanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız. Disiplin soruşturmasını yaparak bu konuda düzenleyeceğiniz (2) nüsha raporu, soruşturma dosyası ile birlikte süresi içinde Dekanlığımıza/Müdürlüğümüze teslim etmenizi rica ederim.

 

                                                                                                                                Dekan/Müdür

 

 

 

 

 

 

 

(Birden fazla soruşturmacı görevlendirilmesi halinde bu yazı hepsine ayrı ayrı yazılır)

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logoyeni

 

T.C.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

…….. Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

 

                                

 

 

 

Sayı     :                                                                                                             Tarih:…./…./…              Konu      : Disiplin Soruşturması                                                                                  

 

 

 

 

 

ÖĞRETİM ELEMANLARI’NA

 

Fakültemiz/Yüksekokulumuz……….bölümü….nolu öğrencisi…………. ’ın hakkında …/…/…. Tarihinde…………… fiil ve hallerinden dolayı Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca disiplin soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

 

            Söz konusu olaya ilişkin soruşturmanın yapılabilmesi amacıyla oluşturulan soruşturma komisyonunda görevlendirilmiş bulunmaktasınız. Disiplin soruşturmasını yaparak bu konuda düzenleyeceğiniz (2) nüsha raporu, soruşturma dosyası ile birlikte süresi içinde Dekanlığımıza/Müdürlüğümüze teslim etmenizi rica ederim.                                                                                                                     

 

          Dekan/Müdür

 

 

 

 

Öğr.Gör.                                                                   Yazıyı okudum

………………(Başkan)                                            ………………..

……………….(Üye)                                                ………………..

……………….(Üye)                                                ………………..

 

 

 

Ek:

-Dosya

 

 

 

                                      

                                                       

 

 

 

                                                                  YEMİN METNİ

 

     …/…./….. tarih ve -…..sayılı Soruşturma Dosyasının hazırlanmasında ve yapılacak çalışmalar sırasında kendimden bir şey katmaksızın, kimseden korkmayarak, vicdanımın sesine uyarak Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçeve ve doğrultusunda hareket edeceğime ve bunu bir sır olarak saklayacağıma and içerim. …./…/……

                                                                      

         Öğr.Gör. …………………….

 

 

 

 

logoyeni

 

T.C.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

………Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

 

                                

 

 

 

Sayı     :                                                                                                                    …/…./…                        

Konu  : Disiplin Soruşturması

 

 

 

TUTANAK

 

Tarafımıza tebliğ edilen …... tarih ve ……………. sayılı görevlendirme yazısı doğrultusunda …….. tarihinde saat ……….. Soruşturma Komisyonu üyeleri olarak Kırklareli Üniversitesi ……… Meslek Yüksekokulu toplantı salonunda toplandık.

             ………… tarihinde meydana gelen ……olayı ile ilgili olarak ………..bölümü…..sınıf……nolu öğrencisi…………………hakkında öğretim görevlisi ……………….….’ in vermiş olduğu şikayet dilekçesi incelenerek;

             Yapılan oturum ile öğretim görevlisi………’ne (……………….tarihinde saat…’da………….toplantı salonunda bulunması hakkında) ifade vermek üzere davetiye gönderilmesine, hakkında disiplin soruşturması açılan öğrenci……’ya savunma yapmak üzere (……………….tarihinde saat…’da………….toplantı salonunda bulunması hakkında) davetiye gönderilmesine, konu hakkında bilgisi olan tanıkların çağrılarak ifadelerinin alınmasına, öğrenci…..’nin daha önce herhangi bir disiplin cezası alıp almadığının Dekanlık/Müdürlükten sorulmasına ve işbu tutanağın düzenlenmesine karar verildi.

İşbu tutanak tarafımızdan yazılarak imza edildi.

 

SORUŞTURMA KOMİSYONU

 

Başkan                                                         Üye                                                          Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logoyeni

 

T.C.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

………. Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

 

                                

 

 

Sayı     :                                                                                                         Tarih:…/ …/…… Konu      : Sanık savunma daveti                                                                       

                                                 

 

 

 

 

Sayın: …………….

                                                            ……………..öğrencisi(adres)

 

             ……………… tarihinde meydana gelen…………..olayı ile ilgili olarak hakkınızda yapılan soruşturmada, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince disiplin suçu teşkil eden “……….……………………………………..” eyleminize ilişkin savunmanızı yapmak üzere ………….. günü saat ……… Yüksekokulumuz İdare Binası Toplantı Salonu’nda hazır bulunmanız gerekmektedir.

             Bu çağrıya özürsüz olarak uymadığınız ve özrünüzü zamanında bildirmediğiniz takdirde, savunma yapmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ve hakkınızda diğer delillere dayanılmak suretiyle gerekli karar verileceğini Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 16. maddesi (b) bendi gereği ihtaren bildiririz.

             Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

 

SORUŞTURMA KOMİSYONU

 

 

Başkan                                                          Üye                                                   Üye

 

 

(Verilecek süre öğrenciye yapılan tebliğden sonraki en az 7 tam günlük süreyi takip eden bir tarih olmalıdır.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (tebligatın elden yapılması halinde)

 

   TESLİM TUTANAĞI

 

 

Dekanlık/Müdürlük makamının…………tarih ve sayılı emri ile başlatılan soruşturma kapsamında ………(sanık savunma daveti)……………konulu evrakı………..tarihinde kapalı zarf ile elden teslim aldım.

 

 

TESLİM EDEN                                                      TESLİM ALAN

 

Adı, soyadı, unvanı    :                                              Adı, soyadı, unvanı    :

İmza                           :                                              İmza                           :

 

 

 

 

 

 

 

logoyeni

 

T.C.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

………….Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

 

                                

 

 

                                                          

 

YAZILI İFADE TUTANAĞI (SANIKLAR İÇİN)

 

İFADEYİ VERENİN

Adı ve Soyadı                        :

Ana adı/ Baba adı                 :

Doğum yeri ve yılı                 :

Uyruğu                                  :

Öğrenim gördüğü kurum    :

Bölümü/Programı                :                                              Numarası:

İkametgah adresi                  :

Telefonu                                :

İfadenin Alındığı Yer           :

İfade tarihi                            :…/…/…

 

 

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca savunma yapmak üzere davet edilen…., …….tarihinde……..odasında huzura alındı.

Soruşturmacı tarafından soruşturma konusu anlatılarak yukarıda açık kimliği yazılı ………..’nın savunmasına geçilmiştir.

 

SORU 1:

CEVAP 1:

SORU 2:

CEVAP 2:

SORU 3:

CEVAP 3:

 

 

 

 

Sorulacak başka husus kalmadığı görülmekle, yukarıda yazılı ifade Soruşturma Komisyonu huzurunda Kırklareli Üniversitesi ……Meslek Yüksekokulu…….Bölümü….sınıf…….numaralı öğrencisi……………………..tarafından yazılıp imzalanmıştır…/…./….

 

SORUŞTURMA KOMİSYONU                                                  İFADE VEREN(SANIK)

Başkan                              Üye                          Üye                                           …………………..

 

 

 

(Sanık isterse önceden hazırladığı yazılı savunmasını sunmakla yetinebilir.Fakat bu durumda, “sanık önceden hazırlamış olduğu yazılı savunmasını ibraz etmiş ve bu yazılı savunma ile yetineceğini belirtmiştir” yazılarak bu durum sanığa imza ettirilir. Burada sanığa “yazılı olarak sunduğu savunmasına eklemek istediği” bir husus olup olmadığı sorulur.)

 

 

 

logoyeni

 

T.C.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

…………..Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

 

                                

 

 

Sayı     :                                                                                                           Tarih:../…/….

Konu  : Disiplin Soruşturması                                                            

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Sayın: Arş. Gör……………………

             …………………programı…………….nolu öğrencisi……hakkında………….olayı ile ilgili olarak açılan disiplin soruşturmasında Disiplin Komisyonu olarak görevlendirilmiş bulunmaktayız. Soruşturma  Komisyonu’na  verilmiş olan ……….tarih ve ……kayıt sayılı tutanak çerçevesinde açılan disiplin soruşturması gereği görevlendirilmiş olan soruşturma komisyonumuzda tanık olarak bilginize başvurulmak üzere ……….. ……günü saat ……… Yüksekokulumuz İdare Binası Toplantı Salonu’nda hazır bulunmanız gerekmektedir.

                  Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

 

SORUŞTURMA KOMİSYONU

 

 

Başkan                                                          Üye                                                   Üye

 

 

 

logoyeni

 

T.C.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

………..Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

 

                                

 

 

 

TANIK İFADE TUTANAĞI

 

İFADEYİ VERENİN :

Adı ve Soyadı            :

Ana adı/Baba adı      :

Doğum yeri ve yılı     :

Uyruğu                      :

İşi ve iş adresi            :

Kurumu                    :

Birimi veya Bölümü :

Sicil veya Öğrenci no:

İkametgah adresi      :

İfadenin alındığı yer:

İfade tarihi                :../…/…

 

………….hakkında başlatılan disiplin soruşturması çerçevesinde tanık olarak bilgisine başvurulmak üzere davet edilen…..’ın ……tarihinde……’da …….odasına gelmesi üzerine ilgili huzura alınmıştır.

Soruşturmacı tarafından soruşturma konusu anlatılarak yemin ettirileceği bildirilmiştir. Hazır bulunanlar ayağa kalkarak, “bir şey saklamaksızın ve bir şey katmaksızın kimseden korkmayarak, bir tesire kapılmayarak, bildiğimi namusum ve vicdanım üzerine dosdoğru yazarak beyan edeceğime yemin ederim” şeklindeki metin soruşturmacı tarafından okunmuş ve tanık tarafından yüksek sesle tekrar edilmiştir.

 

SORU :.

CEVAP

SORU

CEVAP

SORU            :Bunlara ilave edeceğiniz başka bir şey var mı?

CEVAP         :Bildiklerim bu kadardır, ekleyeceğim bir şey yoktur.

 

 

Sorulacak başka husus kalmadığı görülmekle, ifade sahibi tarafından tekrar okunarak ifadenin kendisine ait olduğunu beyan etmesi üzerine tutanak hep birlikte imzalandı.

 

 

     SORUŞTURMA KOMİSYONU                                                         TANIK

 

  Başkan                   Üye                       Üye                                              ………………

 

(Tanık isterse önceden hazırladığı yazılı ifadesini sunmakla yetinebilir. Fakat bu durumda soru cevap kısmına “tanık önceden hazırlamış olduğu yazılı ifadesini ibraz etmiş ve bu yazılı ifadesi ile yetineceğini belirtmiştir” yazılarak bu durum tanığa imza ettirilir. Burada tanığa “yazılı olarak sunduğu ifadeye eklemek istediği bir husus olup olmadığı” sorulur.)

 

 

 

 

 

 

 

EK SÜRE TALEP YAZISI

 

 

 

 

T.C.

…..ÜNİVERSİTESİ

………….MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE*

 

 

…/…/….tarih ve ….sayılı soruşturma emirleriniz gereğince …bölümü…numaralı öğrencisi…hakkında yapılmakta olan soruşturmada dinlenmesi gereken yeni tanıkların bulunması ve bazı belgelerin gönderilmesi için …….’na yazılan yazıya henüz cevap gelmediğinden** soruşturmanın tamamlanabilmesi için …/…/….tarihinden itibaren ….gün ek süre verilmesini tensip ve emirlerinize arz ederiz.

 

                    

 

                   SORUŞTURMA KOMİSYONU

 

            Başkan                                               Üye                                                       Üye

 

 

 

 

(*Ek süre, soruşturma emri veren makamdan talep edilir.)

(*Buraya ek süre istemeyi gerektiren sebepler yazılır)

 

 

 

 

 

 

 

logoyeni

 

T.C.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

………..Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

 

                                 

 

 

EK SÜRE ONAY VE BİLDİRİM YAZISI

 

 

Sayı     :                                                                                                           Tarih:../…/….

Konu  : Disiplin Soruşturması                                                            

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Sayın………………..(soruşturmacı)

 

İlgi:…/…/… tarih ve …….sayılı ek süre isteme yazısı.

 

            İlgi yazı gereğince, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 14. maddesi gereğince soruşturmanın tamamlanabilmesi için ……../…./………tarihinden itibaren…………..gün ek süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

            Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                           Dekan/Müdür

 

 

 

 

 

logoyeni

 

T.C.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

……. Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

 

                                

 

 

Sayı     :                                                                                               

Konu  : Disiplin Soruşturması                                                                          Tarih:…./…/……

 

 

 

 

 

 

 

……..MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ İŞLERİ

 

İlgi: Müdürlük makamının ……….tarih ve …………………sayılı yazısı

 

İlgi yazı ile ………Bölümü…..sınıf………. nolu öğrenci ……………  hakkında Disiplin Soruşturması başlatılmıştır. İlgi yazı ile soruşturma komisyonu olarak görevlendirilmiş bulunmaktayız.

Soruşturma kapsamında değerlendirilmek üzere, yukarıda ismi geçen öğrencinin sicil özetinin ve daha önce herhangi bir disiplin cezası alıp almadığının tarafımıza bildirilmesi için gereğini bilgilerinize arz/rica ederiz.

 

                                               

 

SORUŞTURMA KOMİSYONU

 

Başkan                                                          Üye                                                   Üye

 

 

 

 

 

SORUŞTURMA KOMİSYON RAPORU

 

RAPOR TARİHİ                                          :

SORUŞTURMA EMRİNİ VEREN              :

SORUŞTURMA EMRİ TARİH VE SAYI:Kırklareli Üniversitesi …… Meslek Yüksekokulu Müdürlük Makamı’nın ………… tarih ve ……. sayılı yazısı

SANIK                                                           :

SORUŞTURMA KONUSU                           : Kırklareli Üniversitesi …… Meslek Yüksekokulu ………bölümü/ programı …. sınıf ……………. nolu öğrencisi ……………..’in, …./…../…. tarihinde …………………..eyleminde bulunması

SORUŞTURMAYA BAŞLAMA TARİHİ    :

İNCELEME                                                   :Yapılan işlemler, sanık ve tanık ifadeleri ve diğer işlemler özetlenir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ                :İncelenen deliller kapsamında olayın tahlili ve değerlendirmesi yapılarak söz konusu olayın suç teşkil edip etmediği, yönetmeliğin hangi maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, tekerrür ve indirim uygulanıp uygulanmayacağı ve nedeni belirtilerek teklif açık bir şekilde belirtilir.

 

 

 

 

                                        SORUŞTURMA KOMİSYONU

 

            Başkan                                               Üye                                                       Üye

 

 

 

DİZİ PUSULASI

 

 1. ……….. tarih ve …………sayılı şikayet dilekçesi.
 2. ……………. tarih ve ……….. sayılı Müdürlük Makamı’nın Soruşturma emri -tebliğ edildiğine dair imzaları da içeren- fotokopisi.
 3. ……… tarih ve ………… sayılı Soruşturma Komisyonu Üyelerine tebligat yazıları.
 4. Soruşturma Komisyonu Üyelerinin nüfus cüzdan fotokopileri.
 5. Soruşturma Komisyonu Üyelerinin yemin belgeleri.
 6. …………. ve ……………’ın daha önce disiplin cezası almadıklarına ilişkin belgeler.
 7. …………….  ve ………………..’ın nüfus cüzdan fotokopileri.
 8. ……….  ve …………..’ın ifade vermeye davet edilmelerinin kararlaştırıldığı …………. tarihli tutanak.
 9. ………..  tarih ve ……… sayılı ………….’nın  davet yazısı (Yazıyı aynı tarihte elden tebliğ aldığına dair imzası ile birlikte).
 10. ………..  tarih ve ……… sayılı ………….’nın ifade vermeye davet yazısı (Yazıyı aynı tarihte elden tebliğ aldığına dair imzası ile birlikte).
 11. ………. tarihli …………..’nın Yazılı İfade Tutanağı.
 12. ………. tarihli …………..’nın Yazılı İfade Tutanağı.
 13. …………… tarihli Soruşturma Komisyonu Raporu.

 

 

Bu dizi pusulası 13 maddeden ibarettir.

 

TESLİM EDEN                                              TESLİM ALAN                                  Teslim Tarihi

 Öğr. Gör………………………..                                Doç. Dr. …………………….             ../…./…..

Soruşturma Komisyonu Başkanı                    Yüksekokul Müdürü

 

 

ÜST YAZI

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

T.C.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

………………..MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

 

                                                                                 

İLGİ   :….tarih ve….sayılı yazınız

           

İlgi yazınızla görevlendirilmiş bulunduğumuz ….bölümü……numaralı öğrencisi ….hakkındaki soruşturma, soruşturma komisyonumuz tarafından tamamlanmış olup soruşturma dosyası ve dizi pusulası ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim…./…./…..

 

                                                                                                                      Öğr. Gör.

                                                                                                             ………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eki: 1-Soruşturma dosyası(…sayfa)

        2-Dizi pusulası

                                                                             

 

 

 

 

 

KOPYA TUTANAĞI

 

 

 

 

 

………………………..Fakültesi … kat, … nolu sınıfta ……………tarihinde saat……….’da başlatılan ………… dersi ……..sınavı sırasında ………..sırada oturan ……………………..numaralı öğrenci……………………’nın sıra altındaki kitaptan yararlanarak kopya yaptığı(veya yapmaya teşebbüs ettiği) saat ……’de tespit edilerek öğrencinin yararlandığı kitap ve cevap kağıdına el konulmuş, yapılan incelemede açık olan sayfanın sınavda soru sorulan konuya ait bilgileri içerdiği, cevap kağıdındaki “….” İfadesinin kitabın aynı sayfasının ….satırındaki ifadenin aynısı olduğu görülmüştür. Öğrencinin yoklama listesine imza atması sağlanmış ve öğrenci sınıftan çıkarılarak işbu tutanak tutulmuştur.

 

 

Tutanağın tutulduğu:

Tarih               :

Saat                 :

Yer                  : ………………………..Fakültesi .. kat, … nolu sınıf

 

 

 

Ekler:

-Öğrenci cevap kağıdı(2 sayfa)

-Kopya aracı(bir adet kitap)

 

 

                       

                        Gözetmen                   Gözetmen                   Gözetmen

                           (imza)                          (imza)                         (imza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ………FAKÜLTESİ DEKANLIĞI’NA

 

 

 

……………...günü, saat…..’de ………….yerde yapılan ………….sınavında, …….numaralı…………isimli öğrencinin ……………..suretiyle kopya çektiği tespit edilmiş ve hakkında tutanak düzenlenmiştir.Buna ilişkin tutanak ve kopya evrakı ektedir.

Bilgilerinize arz ederiz.(tarih)

 

 

Gözetmen                   Gözetmen                   Gözetmen

   (imza)                          (imza)                         (imza)

 

 

 

 

 

 

 

Ekler:

-1 adet kopya aracı(kitap vs.)

-1 adet öğrenci cevap kağıdı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logoyeni

 

T.C.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

…….. Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

 

                                

 

 

 

Sayı     :                                                                                                               Tarih:…./…./… Konu     : Disiplin Soruşturması                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                

 

 

 

Sayın;  ………………………

                                                                ………………………öğretim görevlisi

                                        

 

 Fakültemiz/Yüksekokulumuz……….Bölümü….nolu öğrencisi……………’ın hakkında …/…/…. tarihinde ………….fiil ve hallerinden dolayı Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca disiplin soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

 

            Söz konusu soruşturmayı yürütmek üzere soruşturma komisyonu üyesi/soruşturma komisyonu başkanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız. Disiplin soruşturmasını yaparak bu konuda düzenleyeceğiniz (2) nüsha raporu, soruşturma dosyası ile birlikte süresi içinde Dekanlığımıza/Müdürlüğümüze teslim etmenizi rica ederim.

 

                                                                                                                                Dekan/Müdür

 

 

 

 

 

 

 

(Birden fazla soruşturmacı görevlendirilmesi halinde bu yazı hepsine ayrı ayrı yazılır)

 

    

 

 

 

         

        

                                                                                                         

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logoyeni

 

T.C.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

…….. Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

 

                                

 

 

 

Sayı     :                                                                                                             Tarih:…./…./…              Konu      : Disiplin Soruşturması                                                                                  

 

 

 

 

 

ÖĞRETİM ELEMANLARI’NA

 

Fakültemiz/Yüksekokulumuz……….bölümü….nolu öğrencisi…………. ’ın hakkında …/…/…. Tarihinde…………… fiil ve hallerinden dolayı Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca disiplin soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

 

            Söz konusu olaya ilişkin soruşturmanın yapılabilmesi amacıyla oluşturulan soruşturma komisyonunda görevlendirilmiş bulunmaktasınız. Disiplin soruşturmasını yaparak bu konuda düzenleyeceğiniz (2) nüsha raporu, soruşturma dosyası ile birlikte süresi içinde Dekanlığımıza/Müdürlüğümüze teslim etmenizi rica ederim.                                                                                                                     

 

          Dekan/Müdür

 

 

 

 

Öğr.Gör.                                                                   Yazıyı okudum

………………(Başkan)                                            ………………..

……………….(Üye)                                                ………………..

……………….(Üye)                                                ………………..

 

 

 

Ek:

-Dosya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

                                                       

 

 

 

                                                                  YEMİN METNİ

 

     …/…./….. tarih ve -…..sayılı Soruşturma Dosyasının hazırlanmasında ve yapılacak çalışmalar sırasında kendimden bir şey katmaksızın, kimseden korkmayarak, vicdanımın sesine uyarak Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçeve ve doğrultusunda hareket edeceğime ve bunu bir sır olarak saklayacağıma and içerim. …./…/……

                                                                      

         Öğr.Gör. …………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logoyeni

 

T.C.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

………Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

 

                                

 

 

 

Sayı     :                                                                                                                    …/…./…                        

Konu  : Disiplin Soruşturması

 

 

 

TUTANAK

 

Tarafımıza tebliğ edilen …... tarih ve ……………. sayılı görevlendirme yazısı doğrultusunda …….. tarihinde saat ……….. Soruşturma Komisyonu üyeleri olarak Kırklareli Üniversitesi ……… Meslek Yüksekokulu toplantı salonunda toplandık.

             ………… tarihinde meydana gelen ……olayı ile ilgili olarak ………..bölümü…..sınıf……nolu öğrencisi…………………hakkında öğretim görevlisi ……………….….’ in vermiş olduğu şikayet dilekçesi incelenerek;

             Yapılan oturum ile öğretim görevlisi………’ne (……………….tarihinde saat…’da………….toplantı salonunda bulunması hakkında) ifade vermek üzere davetiye gönderilmesine, hakkında disiplin soruşturması açılan öğrenci……’ya savunma yapmak üzere (……………….tarihinde saat…’da………….toplantı salonunda bulunması hakkında) davetiye gönderilmesine, konu hakkında bilgisi olan tanıkların çağrılarak ifadelerinin alınmasına, öğrenci…..’nin daha önce herhangi bir disiplin cezası alıp almadığının Dekanlık/Müdürlükten sorulmasına ve işbu tutanağın düzenlenmesine karar verildi.

İşbu tutanak tarafımızdan yazılarak imza edildi.

 

SORUŞTURMA KOMİSYONU

 

Başkan                                                         Üye                                                          Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logoyeni

 

T.C.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

………. Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

 

                                

 

 

Sayı     :                                                                                                         Tarih:…/ …/…… Konu      : Sanık savunma daveti                                                                       

                                                 

 

 

 

 

Sayın: …………….

                                                            ……………..öğrencisi(adres)

 

             ……………… tarihinde meydana gelen…………..olayı ile ilgili olarak hakkınızda yapılan soruşturmada, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince disiplin suçu teşkil eden “……….……………………………………..” eyleminize ilişkin savunmanızı yapmak üzere ………….. günü saat ……… Yüksekokulumuz İdare Binası Toplantı Salonu’nda hazır bulunmanız gerekmektedir.

             Bu çağrıya özürsüz olarak uymadığınız ve özrünüzü zamanında bildirmediğiniz takdirde, savunma yapmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ve hakkınızda diğer delillere dayanılmak suretiyle gerekli karar verileceğini Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 16. maddesi (b) bendi gereği ihtaren bildiririz.

             Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

 

SORUŞTURMA KOMİSYONU

 

 

Başkan                                                          Üye                                                   Üye

 

 

(Verilecek süre öğrenciye yapılan tebliğden sonraki en az 7 tam günlük süreyi takip eden bir tarih olmalıdır.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (tebligatın elden yapılması halinde)

 

   TESLİM TUTANAĞI

 

 

Dekanlık/Müdürlük makamının…………tarih ve sayılı emri ile başlatılan soruşturma kapsamında ………(sanık savunma daveti)……………konulu evrakı………..tarihinde kapalı zarf ile elden teslim aldım.

 

 

TESLİM EDEN                                                      TESLİM ALAN

 

Adı, soyadı, unvanı    :                                              Adı, soyadı, unvanı    :

İmza                           :                                              İmza                           :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logoyeni

 

T.C.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

………….Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

 

                                

 

 

                                                          

 

YAZILI İFADE TUTANAĞI (SANIKLAR İÇİN)

 

İFADEYİ VERENİN

Adı ve Soyadı                        :

Ana adı/ Baba adı                 :

Doğum yeri ve yılı                 :

Uyruğu                                  :

Öğrenim gördüğü kurum    :

Bölümü/Programı                :                                              Numarası:

İkametgah adresi                  :

Telefonu                                :

İfadenin Alındığı Yer           :

İfade tarihi                            :…/…/…

 

 

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca savunma yapmak üzere davet edilen…., …….tarihinde……..odasında huzura alındı.

Soruşturmacı tarafından soruşturma konusu anlatılarak yukarıda açık kimliği yazılı ………..’nın savunmasına geçilmiştir.

 

SORU 1:

CEVAP 1:

SORU 2:

CEVAP 2:

SORU 3:

CEVAP 3:

 

 

 

 

Sorulacak başka husus kalmadığı görülmekle, yukarıda yazılı ifade Soruşturma Komisyonu huzurunda Kırklareli Üniversitesi ……Meslek Yüksekokulu…….Bölümü….sınıf…….numaralı öğrencisi……………………..tarafından yazılıp imzalanmıştır…/…./….

 

SORUŞTURMA KOMİSYONU                                                  İFADE VEREN(SANIK)

Başkan                              Üye                          Üye                                           …………………..

 

 

 

(Sanık isterse önceden hazırladığı yazılı savunmasını sunmakla yetinebilir.Fakat bu durumda, “sanık önceden hazırlamış olduğu yazılı savunmasını ibraz etmiş ve bu yazılı savunma ile yetineceğini belirtmiştir” yazılarak bu durum sanığa imza ettirilir. Burada sanığa “yazılı olarak sunduğu savunmasına eklemek istediği” bir husus olup olmadığı sorulur.)

 

 

 

logoyeni

 

T.C.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

…………..Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

 

                                

 

 

Sayı     :                                                                                                           Tarih:../…/….

Konu  : Disiplin Soruşturması                                                            

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Sayın: Arş. Gör……………………

             …………………programı…………….nolu öğrencisi……hakkında………….olayı ile ilgili olarak açılan disiplin soruşturmasında Disiplin Komisyonu olarak görevlendirilmiş bulunmaktayız. Soruşturma  Komisyonu’na  verilmiş olan ……….tarih ve ……kayıt sayılı tutanak çerçevesinde açılan disiplin soruşturması gereği görevlendirilmiş olan soruşturma komisyonumuzda tanık olarak bilginize başvurulmak üzere ……….. ……günü saat ……… Yüksekokulumuz İdare Binası Toplantı Salonu’nda hazır bulunmanız gerekmektedir.

                  Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

 

SORUŞTURMA KOMİSYONU

 

 

Başkan                                                          Üye                                                   Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logoyeni

 

T.C.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

………..Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

 

                                

 

 

 

TANIK İFADE TUTANAĞI

 

İFADEYİ VERENİN :

Adı ve Soyadı            :

Ana adı/Baba adı      :

Doğum yeri ve yılı     :

Uyruğu                      :

İşi ve iş adresi            :

Kurumu                    :

Birimi veya Bölümü :

Sicil veya Öğrenci no:

İkametgah adresi      :

İfadenin alındığı yer:

İfade tarihi                :../…/…

 

………….hakkında başlatılan disiplin soruşturması çerçevesinde tanık olarak bilgisine başvurulmak üzere davet edilen…..’ın ……tarihinde……’da …….odasına gelmesi üzerine ilgili huzura alınmıştır.

Soruşturmacı tarafından soruşturma konusu anlatılarak yemin ettirileceği bildirilmiştir. Hazır bulunanlar ayağa kalkarak, “bir şey saklamaksızın ve bir şey katmaksızın kimseden korkmayarak, bir tesire kapılmayarak, bildiğimi namusum ve vicdanım üzerine dosdoğru yazarak beyan edeceğime yemin ederim” şeklindeki metin soruşturmacı tarafından okunmuş ve tanık tarafından yüksek sesle tekrar edilmiştir.

 

SORU :.

CEVAP

SORU

CEVAP

SORU            :Bunlara ilave edeceğiniz başka bir şey var mı?

CEVAP         :Bildiklerim bu kadardır, ekleyeceğim bir şey yoktur.

 

 

Sorulacak başka husus kalmadığı görülmekle, ifade sahibi tarafından tekrar okunarak ifadenin kendisine ait olduğunu beyan etmesi üzerine tutanak hep birlikte imzalandı.

 

 

     SORUŞTURMA KOMİSYONU                                                         TANIK

 

  Başkan                   Üye                       Üye                                              ………………

 

(Tanık isterse önceden hazırladığı yazılı ifadesini sunmakla yetinebilir. Fakat bu durumda soru cevap kısmına “tanık önceden hazırlamış olduğu yazılı ifadesini ibraz etmiş ve bu yazılı ifadesi ile yetineceğini belirtmiştir” yazılarak bu durum tanığa imza ettirilir. Burada tanığa “yazılı olarak sunduğu ifadeye eklemek istediği bir husus olup olmadığı” sorulur.)

 

 

 

 

 

 

 

EK SÜRE TALEP YAZISI

 

 

 

 

T.C.

…..ÜNİVERSİTESİ

………….MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE*

 

 

…/…/….tarih ve ….sayılı soruşturma emirleriniz gereğince …bölümü…numaralı öğrencisi…hakkında yapılmakta olan soruşturmada dinlenmesi gereken yeni tanıkların bulunması ve bazı belgelerin gönderilmesi için …….’na yazılan yazıya henüz cevap gelmediğinden** soruşturmanın tamamlanabilmesi için …/…/….tarihinden itibaren ….gün ek süre verilmesini tensip ve emirlerinize arz ederiz.

 

                    

 

                   SORUŞTURMA KOMİSYONU

 

            Başkan                                               Üye                                                       Üye

 

 

 

 

(*Ek süre, soruşturma emri veren makamdan talep edilir.)

(*Buraya ek süre istemeyi gerektiren sebepler yazılır)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logoyeni

 

T.C.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

………..Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

 

                                 

 

 

EK SÜRE ONAY VE BİLDİRİM YAZISI

 

 

Sayı     :                                                                                                           Tarih:../…/….

Konu  : Disiplin Soruşturması                                                            

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Sayın………………..(soruşturmacı)

 

İlgi:…/…/… tarih ve …….sayılı ek süre isteme yazısı.

 

            İlgi yazı gereğince, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 14. maddesi gereğince soruşturmanın tamamlanabilmesi için ……../…./………tarihinden itibaren…………..gün ek süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

            Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                           Dekan/Müdür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logoyeni

 

T.C.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

……. Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

 

                                

 

 

Sayı     :                                                                                               

Konu  : Disiplin Soruşturması                                                                          Tarih:…./…/……

 

 

 

 

 

 

 

……..MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ İŞLERİ

 

İlgi: Müdürlük makamının ……….tarih ve …………………sayılı yazısı

 

İlgi yazı ile ………Bölümü…..sınıf………. nolu öğrenci ……………  hakkında Disiplin Soruşturması başlatılmıştır. İlgi yazı ile soruşturma komisyonu olarak görevlendirilmiş bulunmaktayız.

Soruşturma kapsamında değerlendirilmek üzere, yukarıda ismi geçen öğrencinin sicil özetinin ve daha önce herhangi bir disiplin cezası alıp almadığının tarafımıza bildirilmesi için gereğini bilgilerinize arz/rica ederiz.

 

                                               

 

SORUŞTURMA KOMİSYONU

 

Başkan                                                          Üye                                                   Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORUŞTURMA KOMİSYON RAPORU

 

RAPOR TARİHİ                                          :

SORUŞTURMA EMRİNİ VEREN              :

SORUŞTURMA EMRİ TARİH VE SAYI:Kırklareli Üniversitesi …… Meslek Yüksekokulu Müdürlük Makamı’nın ………… tarih ve ……. sayılı yazısı

SANIK                                                           :

SORUŞTURMA KONUSU                           : Kırklareli Üniversitesi …… Meslek Yüksekokulu ………bölümü/ programı …. sınıf ……………. nolu öğrencisi ……………..’in, …./…../…. tarihinde …………………..eyleminde bulunması

SORUŞTURMAYA BAŞLAMA TARİHİ    :

İNCELEME                                                   :Yapılan işlemler, sanık ve tanık ifadeleri ve diğer işlemler özetlenir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ                :İncelenen deliller kapsamında olayın tahlili ve değerlendirmesi yapılarak söz konusu olayın suç teşkil edip etmediği, yönetmeliğin hangi maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, tekerrür ve indirim uygulanıp uygulanmayacağı ve nedeni belirtilerek teklif açık bir şekilde belirtilir.

 

 

 

 

                                        SORUŞTURMA KOMİSYONU

 

            Başkan                                               Üye                                                       Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DİZİ PUSULASI

 

 1. ……….. tarih ve …………sayılı şikayet dilekçesi.
 2. ……………. tarih ve ……….. sayılı Müdürlük Makamı’nın Soruşturma emri -tebliğ edildiğine dair imzaları da içeren- fotokopisi.
 3. ……… tarih ve ………… sayılı Soruşturma Komisyonu Üyelerine tebligat yazıları.
 4. Soruşturma Komisyonu Üyelerinin nüfus cüzdan fotokopileri.
 5. Soruşturma Komisyonu Üyelerinin yemin belgeleri.
 6. …………. ve ……………’ın daha önce disiplin cezası almadıklarına ilişkin belgeler.
 7. …………….  ve ………………..’ın nüfus cüzdan fotokopileri.
 8. ……….  ve …………..’ın ifade vermeye davet edilmelerinin kararlaştırıldığı …………. tarihli tutanak.
 9. ………..  tarih ve ……… sayılı ………….’nın  davet yazısı (Yazıyı aynı tarihte elden tebliğ aldığına dair imzası ile birlikte).
 10. ………..  tarih ve ……… sayılı ………….’nın ifade vermeye davet yazısı (Yazıyı aynı tarihte elden tebliğ aldığına dair imzası ile birlikte).
 11. ………. tarihli …………..’nın Yazılı İfade Tutanağı.
 12. ………. tarihli …………..’nın Yazılı İfade Tutanağı.
 13. …………… tarihli Soruşturma Komisyonu Raporu.

 

 

Bu dizi pusulası 13 maddeden ibarettir.

 

TESLİM EDEN                                              TESLİM ALAN                                  Teslim Tarihi

 Öğr. Gör………………………..                                Doç. Dr. …………………….             ../…./…..

Soruşturma Komisyonu Başkanı                    Yüksekokul Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜST YAZI

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

T.C.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

………………..MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

 

                                                                                 

İLGİ   :….tarih ve….sayılı yazınız

           

İlgi yazınızla görevlendirilmiş bulunduğumuz ….bölümü……numaralı öğrencisi ….hakkındaki soruşturma, soruşturma komisyonumuz tarafından tamamlanmış olup soruşturma dosyası ve dizi pusulası ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim…./…./…..

 

                                                                                                                      Öğr. Gör.

                                                                                                             ………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eki: 1-Soruşturma dosyası(…sayfa)

        2-Dizi pusulası

KLU

Facebook Twitter Google Plus

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.